Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 3. detsembri 2020 korraldusega nr 683 kehtestada Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 3 üksikelamu maa krunti (POS 1-POS 3), 1 transpordimaa krunt (POS 4), 2 maatulundusmaa maatükki (POS 5-POS 6) ja 1 üldkasutatava maa krunti (POS 7), millele rajatakse supluskoht. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on põhihoonel on 228 m2 ja abihoonel 63 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m ning lubatud katusekalle 20-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Elamumaa kruntidele (POS 1–POS 3) on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgust läbipaistvat  piirdeaeda. Samuti on POS 1-POS 3 kruntidele kavandatud võimalus isikliku paadisilla rajamiseks (vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 2 ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud veeliiklusrajatisele). Veevarustus tagatakse salvkaevude või puurkaevude baasil. Planeeringulahendus näeb ette elamumaa kruntidel lokaalse kanalisatsiooni, kus reovee ärajuhtimine on planeeritud POS 3 krundil eraldi ja POS1-POS 2 kruntidel ühiselt. On lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid). Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 38 lg 2 järgi on Agali järvele määratud avaliku kasutamise tagamiseks kallasrada 4 meetrit ning üleujutuse korral ajutine kallasrada, mis on 2 meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest. Kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada ja kallasraja sulgemise korral tuleb tagada tõketest läbipääs või läbipääs mujalt oma kinnisasjal. Avalik juurdepääs Agali järvele ja kallasrajale on planeeritud POS 4 ja POS 7 kruntide kaudu, kus Aru teelt on võimalik POS 1 krundi piirini liikumiseks kasutada kavandatud sõiduteed ning seejärel suunduda jalgsi või jalgrattaga POS 7 krundi kaudu supluskoha ja kallasrajani. Agali järve kalda ehituskeeluvööndi laius on 50 m, kalda-alal paikneva metsamaa tõttu laieneb ehituskeeluvööndi piir kuni metsamaa kõlviku piirini.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald). 

Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

6.04.23

Kastre Vallavalitsus võttis 2. oktoobri 2020 korraldusega nr 558 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Annuka-Palu katastriüksus (katastritunnus 50101:002:0035, pindala on 12,49 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 209704). Ehitisregistri andmetel Annuka-Palu katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 12,49 hektarit.  Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mäksa valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 3 üksikelamu maa krunti (POS 1-POS 3), 1 transpordimaa krunt (POS 4), 2 maatulundusmaa maatükki (POS 5-POS 6) ja 1 üldkasutatava maa krunti (POS 7), millele rajatakse supluskoht. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on põhihoonel on 228 m2 ja abihoonel 63 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m ning lubatud katusekalle 20-45o, lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Veevarustus tagatakse salvkaevude või puurkaevude baasil. Planeeringulahendus näeb ette elamumaa kruntidel lokaalse kanalisatsiooni, kus reovee ärajuhtimine on planeeritud POS 3 krundil eraldi ja POS1-POS 2 kruntidel. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  23. oktoobrist kuni 6. novembrini 2020.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 23.10.2020.

Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 7. novembrini 2020.

Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneering

Kastre Vallavalitsus otsustas 8. jaanuaril 2020 korraldusega nr 12 algatada Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Annuka-Palu katastriüksus (katastritunnus 50101:002:0035, pindala on 12,49 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 209704). Ehitisregistri andmetel paikneb Annuka-Palu katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 12,49 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Mäksa valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. 

 

Tutvu korralduse ja selle lisadega siin

 
Lisainfo:
Kati Kala
maaspetsialist
744 6521