Kastre Vallavalitsus otsustas 8. jaanuaril 2020 korraldusega nr 12 algatada Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Annuka-Palu katastriüksus (katastritunnus 50101:002:0035, pindala on 12,49 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 209704). Ehitisregistri andmetel paikneb Annuka-Palu katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 12,49 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Mäksa valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=147169

Lugupidamisega
Kati Kala
Maaspetsialist
Kastre Vallavalitsus
Tel.7446521