Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2021 korraldusega nr 341 algatada Aardla külas asuva Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Väikemetsa katastriüksus (kinnistu registriosa nr 4136904, katastritunnus 18501:001:0914, pindala on 3043,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Planeeritava ala pindala on 3043,0 m2. Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Väikemetsa katastriüksus jääb üldplaneeringus osaliselt säilitatava metsamaa ja valgele maa-alale, millel maa kasutusotstarbe muutmine ja  uushoonestuse tarbeks ehitusõiguse määramine, kus kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluvate väärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga, rohevõrgustiku alaga, asub väärtuslikul põllumaal või metsamaal, saab toimuda Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.3.7. ja 3.3.10.) kohaselt ainult detailplaneeringu koostamise käigus. Väikemetsa katastriüksus asub Haaslava valla keskkonnakaardil rohelise võrgustiku ja kohaliku tähtsusega väärtusliku maastiku alal. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.