Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

27.06.22

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. juuni 2022 korraldusega nr 321 kehtestada Aardla külas asuva Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 3043,0 m2.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Väikemetsa katastriüksus jääb üldplaneeringus osaliselt säilitatava metsamaa ja valgele maa-alale, millel maa kasutusotstarbe muutmine ja  uushoonestuse tarbeks ehitusõiguse määramine, mille kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluvate väärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga, rohevõrgustiku alaga, asub väärtuslikul põllumaal või metsamaal, saab toimuda Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.3.7. ja 3.3.10.) kohaselt ainult detailplaneeringu koostamise käigus. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda Haaslava valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal üks maatulundusmaa sihtotstarbega (POS 1) krunt ning üks transpordimaa (POS 2) krunt. Detailplaneeringuga on lubatud krundile POS 1 ehitada 1 üksikelamu ja 1 abihoone. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,0 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 0o-45o,  lubatud korruselisus elamul on 2 ja abihoonel 1. Kohustuslikku ehitusjoont ei määrata. Transpordimaa krundil (POS 2) asub teeregistrisse kantud Savisaare tee (tee number 1850009), mis on kavandatud enne ehituslubade väljastamist anda sümboolse summa eest Kastre vallale. Planeeringuala paikneb hajaasustuspiirkonnas, kus ühisveevärk puudub ning selle tarbeks on kavandatud rajada puurkaev ning kanalisatsioon lahendatakse omapuhastiga. Hoonete kütmine lahendatakse lokaalselt. Vastavalt EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: tuletõrje veevarustus" punkt 5.2.3 ei nähta hajaasustusega piirkonnas üksik- ja kaksikelamutele ning nende abihoonetele ette eraldi välist veevõtukohta tulekustutusveele. Planeeringuala objektide elektrivarustusega kindlustamine toimub olemasoleva Georgia Alajaama (väline ID M214435859) baasil. Krundil POS 1 on olemasolev liitumiskilp. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald). Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik

31.03.22
Kastre Vallavalitsus võttis 24. märtsi 2022 korraldusega nr 158 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Aardla külas asuva Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 3043,0 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal üks maatulundusmaa sihtotstarbega (POS 1) krunt ning üks transpordimaa (POS 2) krunt. Detailplaneeringuga on lubatud krundile POS 1 ehitada 1 üksikelamu ja 1 abihoone. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,0 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 0o-45o,  lubatud korruselisus elamul on 2 ja abihoonel 1. Kohustuslikku ehitusjoont ei määrata. Transpordimaa krundil (POS 2) asub  on teeregistrisse kantud Savisaare tee (tee number 1850009), mis on kavandatud enne ehituslubade väljastamist anda sümboolse summa eest Kastre vallale. Planeeringuala paikneb hajaasustuspiirkonnas, kus ühisveevärk puudub ning selle tarbeks on kavandatud rajada puurkaev ning kanalisatsioon lahendatakse omapuhastiga. Hoonete kütmine lahendatakse lokaalselt. Vastavalt EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: tuletõrje veevarustus" punkt 5.2.3 ei nähta hajaasustusega piirkonnas üksik- ja kaksikelamutele ning nende abihoonetele ette eraldi välist veevõtukohta tulekustutusveele. Planeeringuala objektide elektrivarustusega kindlustamine toimub olemasoleva Georgia Alajaama (väline ID M214435859) baasil. Krundil POS 1 on olemasolev liitumiskilp. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  18. aprill - 2. mai 2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 18.04.2022. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale (kati.kala@kastre.ee, tel. 7446521), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 3. maini 2022. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.
Toimetaja: MART KEERUTAJA

Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2021 korraldusega nr 341 algatada Aardla külas asuva Väikemetsa katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Väikemetsa katastriüksus (kinnistu registriosa nr 4136904, katastritunnus 18501:001:0914, pindala on 3043,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Planeeritava ala pindala on 3043,0 m2. Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Väikemetsa katastriüksus jääb üldplaneeringus osaliselt säilitatava metsamaa ja valgele maa-alale, millel maa kasutusotstarbe muutmine ja  uushoonestuse tarbeks ehitusõiguse määramine, kus kinnistu kattub osaliselt või täielikult säilitamisele kuuluvate väärtuslike maastike ja koosluste võrgustikuga, rohevõrgustiku alaga, asub väärtuslikul põllumaal või metsamaal, saab toimuda Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.3.7. ja 3.3.10.) kohaselt ainult detailplaneeringu koostamise käigus. Väikemetsa katastriüksus asub Haaslava valla keskkonnakaardil rohelise võrgustiku ja kohaliku tähtsusega väärtusliku maastiku alal. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.