Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

7.04.20

Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 230 algatada Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Ugandi katastriüksus (katastritunnus 91501:004:0044, pindala on 3,04 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 2770904). Ehitisregistri andmetel paikneb katastriüksusel  üks hoone, elamu (ehitisregistri kood 120678148, ehitise seisund-ehitamisel, ehitisealune pind 174,2 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega,  kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 3,04 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Võnnu valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Korralduse ja korralduse lisadega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=156825

Toimetaja: MART KEERUTAJA