Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

23.11.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 20. oktoobri 2020 korraldusega nr 647 kehtestada Päkste külas asuva Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus elamumaakruntideks ning neid teenindavateks transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 9 elamukrunti krunti, 3 üldkasutatava maa krunti, millele rajatakse puhke- ja mänguväljakud. Samuti moodustatakse 1 transpordimaa krunt  ja 1 tootmismaa krunt , millele rajatakse pumpla. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 400 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni 7 m ning lubatud katusekalle 15-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Veevarustus ja reovesi on lahendus näeb ette liitumist AS Emajõe Veevärgi ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni trassidega ning selle tagamiseks rajatakse veetorustik, mis ühendatakse Roiu PK kaevuga ja reovee ärajuhtimiseks tuleb rajada pumpla. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid).

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Toimetaja: MART KEERUTAJA

Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

15.10.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. oktoobri 2019 korraldusega nr 558 algatada Päkste külas asuva Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Reinujõe katastriüksus (katastritunnus 18502:004:0136, pindala on 3,12 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 11261750). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus elamumaakruntideks ning neid teenindavateks transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks. Määrata ehitusõigus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastuse lahendus. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=138516

Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

29.09.20

Kastre Vallavalitsus võttis 18. septembri 2020 korraldusega nr 528 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Päkste külas asuva Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala moodustab Reinujõe (katastritunnus 18502:004:0136, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 3,12 ha, kinnistu registriosa 11261750). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus elamumaakruntideks ning neid teenindavateks transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks. Määrata ehitusõigus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastuse lahendus. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Reinujõe katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 9 elamukrunti (POS 1-POS 9), 3 üldkasutatava maa krunti (POS 11-POS 13), millele rajatakse puhke- ja mänguväljakud. Samuti moodustatakse 1 transpordimaa krunt (POS 10) ja 1 tootmismaa krunt (POS 14), millele rajatakse pumpla. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 400 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni 7 m ning lubatud katusekalle 15-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Veevarustus ja reovesi on lahendus näeb ette liitumist AS Emajõe Veevärgi ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni trassidega ning selle tagamiseks rajatakse veetorustik, mis ühendatakse Roiu PK kaevuga ja reovee ärajuhtimiseks tuleb rajada pumpla. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  9. oktoober- 23. oktoober 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 09.10.2020. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 23. oktoober 2020. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.
Toimetaja: MART KEERUTAJA