Pika katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

23.08.22

Kastre Vallavalitsus otsustas 18. augusti 2022 korraldusega nr 420 algatada Kurepalu külas asuva Pika katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeringualaks on Pika katastriüksus (kinnistu registriosa nr 18101150, katastritunnus 18501:001:1193, pindala on 3794 m2, sihtotstarve 100% elamumaa). Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Planeeritava ala pindala kokku on 3791 m2. Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (ehitusõiguse muutmine ja lahenduse andmine tehnovõrkudega varustamisele). Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 29. juuli 2008.a korraldusega nr 163 kehtestatud "Jäägri ja Metsavahi maaüksuste detailplaneering". PlanS § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga ja koostatava detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Haaslava valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust. PlanS § 124 lõike 5 alusel on detailplaneeringu koostamisel, kui planeering on aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 kohasele tegevusele, kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. PlanS § 124 lõike 6 kohaselt tuleb detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ja planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal, mistõttu puudub vajadus eelhinnangu koostamiseks ja seeläbi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumiseks. 

Keskkonnaregistri EELIS ja Maa-ameti andmetel ei ole Pika katastriüksusel registreeritud kaitsealuseid liike. Kokkuvõttes järeldub, et kavandataval tegevusel puudub keskkonnamõju eelhinnangu andmise kohustus. Siit ka järeldub, et keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse korral ei pea küsima seisukohta asjaomastelt asutustelt KeHJS § 33 lõike 6 sätestatud korras. Kastre Vallavalitsus on seisukohal, et keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik PlanS § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub.
Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.