Pika katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 13. juuli 2023 korraldusega nr 602 kehtestada Kurepalu külas asuva Pika katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärk maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (ehitusõiguse muutmine ja lahenduse andmine tehnovõrkudega varustamisele). Planeeritava ala pindala kokku on 3791 ruutmeetrit. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda Haalava valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Käesoleva detailplaneeringuga säilitatakse senine elamumaa maakasutuse sihtotstarve. Krundi piire ei muudeta. Planeeritud hoonete suurim lubatud arv krundil on neli (põhihoone ja kolm abihoonet). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 meetrit ning abihoonetel 5 meetrit. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 300 ruutmeetrit. Lubatud katusekallete vahemik on 20o - 45o, lubatud korruselisus põhihoonel on kaks ja abihoonetel üks.  Planeeringuala on lubatud piirata kuni 1,5 meetri kõrguse läbipaistva võrk- ja/või puitaia ning hekiga. Keelatud on kasutada kõrgeid müüre, läbipaistmatuid plankpiirdeid ja kivipostidega sepisaeda. Hekk ei tohi ulatuda üle krundi piiri (vajadusel tuleb taimi piirata). Piirde rajamisel teepoolsele küljele tuleb arvestada lumelükkamisega, st teepoolne piire rajada vähemalt 1 meetrit krundi piirist sissepoole. Juurdepääs planeeringualale toimub eravaldusi läbivalt teelt, mis saab alguse Tõrvandi-Roiu-Uniküla kõrvalmaanteega nr 22140 ristuvalt Põrgupõhja teelt nr 1850027. Eraomandis asuvate teelõikude omandisuhted ja piirid säilivad olemasolevatena, vajadusel sõlmitakse sõidutee kasutamise osas juurdepääsuservituut või isiklik kasutusõigus. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Kastre vallavalitsusele ei kaasne antud detailplaneeringuga kavandatud hoonete teenindamiseks vajalike teede ja taristu väljaehitamise rahastamise kohustust. Kastre vallavalitsus ja detailplaneeringust huvitatud isik on sõlminud halduslepingu, millega lepiti kokku detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustused ja tingimused.

Detailplaneeringu realiseerimise majanduslik mõju on positiivne, kuna elamukrundi planeerimisega kaasneb Kastre vallale võimalik elanike arvu tõus. Vallaelanike lisandumine aitab edendada siinset kogukonnaelu ja valla head käekäiku. Kuna planeeringuala piirkonda on juba varasemalt projekteeritud vajalikud ühendused tehnovõrkudega, mis toetavad elamukrundi realiseerimist, ei too planeeringulahendus kaasa ulatuslikke kulusid uue tehnilise ja sotsiaalse taristu rajamisel, kuid soodustab mitmekesise ja kvaliteetse elukeskkonna arengut.

Planeeringualal ja selle vahetus läheduses puuduvad muinsuskaitsealused mälestised või nende kaitsevööndid, mistõttu ei ole alust eeldada, et elamu ja abihoonete püstitamisel oleks negatiivne kultuuriline mõju. Detailplaneeringuga on määratud antud piirkonda sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Eelduslikult negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub. Detailplaneeringuga ette nähtud ehitustegevusega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Elukeskkonna väärtus tõuseb läbi sotsiaalse arengu soodustamise. Elanike liikumisel piirkonda tugevneb naabrivalve, mis tagab turvalisema elukeskkonna. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitasemena. Kavandatud tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud ehitustegevuse ajal on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.

Kavandatud tegevuse elluviimine toob endaga kaasa keskkonna ja maastiku muutuse ning inimtegevuse mõju suurenemise. Planeeringu elluviimisega maastiku ilme muutub ja kohaliku maastiku looduslikkus väheneb. Arvestades asjaolu, et planeeringuala kontaktvöönd on juba hoonestatud ja inimtegevuse mõjutatud keskkond, siis on mõju suurus tagasihoidlik ning laiemas plaanis on tegemist keskkonda sobiva muutusega. Lokaalselt on muutus aga oluline, kuna varasem valdavalt looduslik ala saab mõjutatud ehitustegevusega. Teatav negatiivne lühiajaline mõju võib esineda ehitustegevuse käigus (nt mõju pinnasele, taimestikule, ehitusjäätmete teke, vibratsioon, müra, tolm, jäätmed jms). Kui ehitusprotsessis peetakse kinni kõikidest kehtestatud keskkonnakaitselistest nõuetest, headest tavadest ja järgitakse detailplaneeringus kindlaks määratud tingimusi, siis ei põhjusta planeeritud ehitustegevus keskkonnaseisundi kahjustumist. Kavandatud tegevuse elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud on suures osas lühiajalised, lokaalsed ja leevendatavad. Ehitustegevuse lõppedes ala heakorrastatakse, mis avaldab piirkonna maastikuilmele positiivset mõju.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda detailplaneeringute avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre vallavalitsuses (Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

kati.kala@kastre.ee

744 6521

Võeti vastu Pika katastriüksuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule

17.05.23

Kastre Vallavalitsus võttis 12. mai 2023 korraldusega nr 401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kurepalu külas asuva Pika katastriüksuse detailplaneeringu. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva Jäägri ja Metsavahi maaüksuste detailplaneeringu (kehtestatud Haaslava Vallavalitsuse 29.07.2008 korraldusega nr 163) muutmine (ehitusõiguse muutmine ja lahenduse andmine tehnovõrkudega varustamisele).

Planeeritava ala pindala kokku on 3791 ruutmeetrit. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda Haaslava valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga säilitatakse senine elamumaa maakasutuse sihtotstarve. Krundi piire ei muudeta. Planeeritud hoonete suurim lubatud arv krundil on 4 (põhihoone ja 3 abihoonet). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 meetrit ning abihoonetel 5 meetrit. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 300 ruutmeetrit. Lubatud katusekallete vahemik on 20o - 45o, lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonetel 1.  Planeeringuala on lubatud piirata kuni 1,5 meetri kõrguse läbipaistva võrk- ja/või puitaia ning hekiga. Keelatud on kasutada kõrgeid müüre, läbipaistmatuid plankpiirdeid ja kivipostidega sepisaeda. Hekk ei tohi ulatuda üle krundi piiri (vajadusel tuleb taimi piirata). Piirde rajamisel teepoolsele küljele tuleb arvestada lumelükkamisega, st teepoolne piire rajada vähemalt 1 meetrit krundi piirist sissepoole. Juurdepääs planeeringualale toimub eravaldusi läbivalt teelt, mis saab alguse Tõrvandi-Roiu-Uniküla kõrvalmaanteega nr 22140 ristuvalt Põrgupõhja teelt nr 1850027. Eraomandis asuvate teelõikude omandisuhted ja piirid säilivad olemasolevatena, vajadusel sõlmitakse sõidutee kasutamise osas juurdepääsuservituut või isiklik kasutusõigus. Parkimine on lahendatud krundisiseselt.

Planeeringuala veevarustus ja reoveevarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk väljastatud tehnilistele tingimustele. Soojavarustus lahendatakse lokaalkütte baasil. Lubatud on kasutada keskkonnasäästlikke küttesüsteeme, mida võib kombineerida. Maasoojussüsteemi kontuuri võib paigaldada vaid krundi piires, vastavalt kehtivatele normatiividele ja praktikatele.

Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Kavandatud tegevuse elluviimine toob endaga kaasa keskkonna ja maastiku muutuse ning inimtegevuse mõju suurenemise. Planeeringu elluviimisega maastiku ilme muutub ja kohaliku maastiku looduslikkus väheneb. Arvestades asjaolu, et planeeringuala kontaktvöönd on juba hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond, siis on mõju suurus tagasihoidlik ning laiemas plaanis on tegemist keskkonda sobiva muutusega.

 Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5.-19. juunini 2023. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre vallavalitsuses tööpäevadel (aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel planeeringute avalikustamise geoinfosüsteemis EVALD alates 05.06.2023. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale e-posti aadressil kati.kala@kastre.ee või telefonil 744 6521. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee 20. juunini 2023.

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

kati.kala@kastre.ee

744 6521

Pika katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 18. augusti 2022 korraldusega nr 420 algatada Kurepalu külas asuva Pika katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Pika katastriüksus (kinnistu registriosa nr 18101150, katastritunnus 18501:001:1193, pindala on 3794 m2, sihtotstarve 100% elamumaa). Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Planeeritava ala pindala kokku on 3791 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (ehitusõiguse muutmine ja lahenduse andmine tehnovõrkudega varustamisele). Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 29. juuli 2008.a korraldusega nr 163 kehtestatud "Jäägri ja Metsavahi maaüksuste detailplaneering". PlanS § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga ja koostatava detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Haaslava valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust. PlanS § 124 lõike 5 alusel on detailplaneeringu koostamisel, kui planeering on aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 kohasele tegevusele, kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. PlanS § 124 lõike 6 kohaselt tuleb detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ja planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal, mistõttu puudub vajadus eelhinnangu koostamiseks ja seeläbi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumiseks. 

Keskkonnaregistri EELIS ja Maa-ameti andmetel ei ole Pika katastriüksusel registreeritud kaitsealuseid liike. Kokkuvõttes järeldub, et kavandataval tegevusel puudub keskkonnamõju eelhinnangu andmise kohustus. Siit ka järeldub, et keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse korral ei pea küsima seisukohta asjaomastelt asutustelt KeHJS § 33 lõike 6 sätestatud korras. Kastre Vallavalitsus on seisukohal, et keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik PlanS § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub.

Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

kati.kala@kastre.ee

744 6521