22.04.20

Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 22.aprilli 2020 korraldusega nr 264 algatada Haaslava külas asuvate Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritava ala moodustavad katastriüksused Pihlaka tee 34 (katastritunnus 29101:001:0507, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1360 m2, registrikood 17179950) ja Pihlaka tee 36 (katastritunnus 29101:001:0508, sihtostarve tootmismaa 100%, pindala 10807 m2, registrikood 17179950). Katastriüksuste omanik on Kastre vald. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone, seda teenindava taristu, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 12167 m2. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 6. detsembri 2007. a korraldusega nr 282 kehtestatud Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuste detailplaneering. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.

 

Korralduse ja korralduse lisadega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=157768

 

 

Lugupidamisega

 

Kati Kala

maaspetsialist

Kastre Vallavalitsus

Tel.7446521

kati.kala@kastre.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA