Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

19.07.19
Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada
Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav
ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja kü (katastritunnus
18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia
varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige
sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna
suurendamine). Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja kü
sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa
20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete
suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone,
spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on
lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m.
Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse
hooned ning rajatised.
 
Korraldusega on võimalik tutvuda lingilt:
 
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda lingilt: https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q
 
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka tööajal Kastre
Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald).
 
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee ,
7446521.

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

19.07.19
Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.juuli-14.juuli
2019. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kastre
Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud. Avaliku
väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 18.juulil 2019 Kastre
Vallavalitsuses. Arutelule inimesi ei tulnud. Planeerimisseaduse §138 lõige
2 alusel ei esitata detailplaneeringut Rahandusministeeriumile
heakskiitmiseks, kui detailplaneering on koostatud kooskõlas
üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu
kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud
arvamused on arvesse võetud. Käesoleval juhul on detailplaneering koostatud
kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud
detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust.

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

18.07.19

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja katastriüksust (katastritunnus 18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa 20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone, spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  01. juuli - 14. juuli 2019. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 14. juuli 2019.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18. juulil 2019 algusega kell 10.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Planeeringu materjalid - https://drive.google.com/open?id=1gnhH2HwkCUR3lJTQUKKrSqw4aStY7JSJ

Detailplaneeringu kehtestamine - https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q

 

 

 

Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 02. veebruari 2019. a korraldusega nr 187 algatada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Pärnavälja katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:1221, registriosa number 4467904) pindala on 15,13 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Ehitisregistri andmetel paikneb Pärnavälja katastriüksusel 4 hoonet  ja 7 rajatist. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega(eelkõige hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=119731