Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

10.07.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 09. juuli 2020 korraldusega nr 403 kehtestada Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Männi tee 4 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0854) ja  Männi tee 13 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0853). Maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Männi tee 13 on hoonestamata, rajatistest paikneb maaüksuse põhjapoolses keskosas maa-alune reoveepuhasti ja reoveepumpla.  Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks ning muuta Männi tee 13 ja Männi tee 15 vahelist piiri. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 kaksikelamu krunti (POS 1, POS 2, POS4 ja  POS 5), 1 üldkasutatava krunti (POS 3), millele rajatakse võrkpalliväljak ja lõkkeplats. Samuti moodustatakse 3 ajutist krunti, millele ehitusõigust ei seata ja millest POS 1a liidetakse Männi tee 65-ga, POS 2a liidetakse POS 2-ga ja POS 3a liidetakse Männi tee 15-ga. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala POS 1, POS 2, POS 4 ja POS 5 on 300 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud katusekalle 20-45o,  lubatud korruselisus on 2. Kruntide POS 1-2 ja POS 4-5 veevarustus on lahendatud Männi teel asuva ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi on ette nähtud juhtida antud kruntidel Männi tee l asuvasse ühiskanalisatsioonitorustikku. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid).

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD  ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

2.07.20

Anname Teile teada, et Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 12. juuni – 26. juuni 2020, mis korraldati valla veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul laekus Keskkonnaameti poolt ettepanek 16.06.2020 nr 6-2/20/3129-5 (registreeritud dokumendiregistris 16.06.2020 nr 6-3/897 all). Keskkonnaamet tegi ettepaneku, et kuna planeeringu kohaselt on kavas puurkaev PRK0022612 tamponeerida, siis oleks otstarbekas planeeringu peatükis 5.16 määrata elluviimise etapp, millal peab puurkaev olema nõuetekohaselt tamponeeritud, et ei mindaks vastuollu veeseadusega kehtestatud nõuetega ning ei ohustataks põhjavett. Planeeringulahendust korrigeeriti vastavalt keskkonnaameti ettepanekule. Planeerimisseaduse § 136 lõike 2 alusel ei ole valiku arutelu korraldamine nõutav, kui kõik kirjalikult esitatud arvamuse on arvesse võetud.

Varasema info kohaselt pidi avalik arutelu toimuma 8. juulil  2020 kell 15:00 Kastre Vallavalitsuses, kuid eelnevast tulenevalt jätab Kastre Vallavalitsus Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu 8. juulil ära.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

28.05.20

Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020 korraldusega nr 324 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Männi tee 4 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0854, pindala on 4549 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa) ja  Männi tee 13 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0853, pindala on 7206 m2, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa). Maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Männi tee 13 on hoonestamata, rajatistest paikneb maaüksuse põhjapoolses keskosas maa-alune reoveepuhasti ja reoveepumpla.  Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks ning muuta Männi tee 13 ja Männi tee 15 vahelist piiri. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavolikogu 11. detsembri 2006. a otsusega nr 59 kehtestatud Raamatu maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 kaksikelamu krunti (POS 1, POS 2, POS4 ja  POS 5), 1 üldkasutatava krunti (POS 3), millele rajatakse võrkpalliväljak ja lõkkeplats. Samuti moodustatakse 3 ajutist krunti, millele ehitusõigust ei seata ja millest POS 1a liidetakse Männi tee 65-ga, POS 2a liidetakse POS 2-ga ja POS 3a liidetakse Männi tee 15-ga. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala POS 1, POS 2, POS 4 ja POS 5 on 300 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud katusekalle 20-45o,  lubatud korruselisus on 2. POS 4-le ehitusloa saamiseks on vajalik esitada Kastre Vallavalitsusele kirjalik nõusolek, sest antud krundil paikneb reoveepumpla, mille kuja on 20 m ja Keskkonnaministri 31.07.2019 määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1" § 7 lg 1 kohaselt, kui ei ole võimalik täita § 7 lg 1 kuja kohta esitatud nõudeid, võib kuja piiresse jääda hoone, kui ühiskanalisatsiooni omanik või valdaja on hoone omanikult saanud sellekohase kirjaliku nõusoleku (§ 7 lg 2). Kruntide POS 1-2 ja POS 4-5 veevarustus on lahendatud Männi teel asuva ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi on ette nähtud juhtida antud kruntidel Männi tee l asuvasse ühiskanalisatsioonitorustikku. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid). Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega, Maanteeametiga ja Põllumajandusametiga. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud AS Emajõe Veevärgiga (24.02.2020 üle vaatamise otsus nr 20-00392), Telia Eesti AS (11.02.2020 projekti kooskõlastus nr 33403733 ja tehnilised tingimused nr 32367873), Elektrilevi OÜ (18.02.2020 projekti kooskõlastus nr 0820808882/tehnilised tingimused nr 329123, tööjoonised kooskõlastada täiendavalt), Eesti Gaas AS (nõusolek nr 304/12.03.2020, ehitusprojekt kooskõlastada AS Gaasivõrk) ja Keskkonnaametiga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  12. juuni- 26. juuni 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 26. juuni 2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8. juuli 2020 algusega kell 15.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad kaardirakendusest EVALD alates 12.06.2020

Männi 4 ja 13 detailplaneering

17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. aprillil 2019. a korraldusega nr 214 algatada Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Männi tee 4 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0854) pindala on 4549 m2 ja sihtotstarve 100% tootmismaa. Männi tee 13 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0853) pindala on 7206 m2 ja sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa. Ehitisregistri andmetel Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad, kuigi maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja lisaks on ette nähtud muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121200