Kureoja detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 1.juuli 2021 korraldusega nr 321 algatada Kurepalu külas asuva Kureoja detailplaneeringu. Planeeringualaks on Kurepõllu katastriüksus (kinnistu registriosa nr 19128350, katastritunnus 29101:001:1067, pindala on 83088,0 m2, sihtotstarve 100% elamumaa),  Väike-Kolga katastriüksus (kinnistu registriosa nr 284504, katastritunnus 18502:001:0003, pindala on 3,47 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Edeage katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3155304, katastritunnus 18501:001:0086, pindala on 102001,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kure katastriüksus (kinnistu registriosa nr 18291550, katastritunnus 29101:001:1066, pindala on 161926,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest hõlmatakse kergliiklustee kavandamise eesmärgil planeeringualasse ca 5900 m2 suurune maa-ala), Kure-Lokko katastriüksus (kinnistu registriosa nr 997804, katastritunnus 18502:001:0038, pindala on 49971,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest hõlmatakse kergliiklustee kavandamise eesmärgil planeeringualasse ca 5300 m2 suurune maa-ala) ja jätkuvalt riigi omandis olevad katastriüksused: Luige tee 7 (katastritunnus 29101:001:1102, pindala on 6322 m2, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa), Luige tee 10a (katastritunnus 29101:001:1103, pindala on 10433 m2, sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa), Kure tee L1 (katastritunnus 29101:001:1098, pindala on 41 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa) ja Kure tee L2 (katastritunnus 29101:001:1101, pindala on 616 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa). Planeeritava ala pindala on ligikaudu 25 ha. Ehitisregistri andmetel asub Kurepõllu, Väike-Kolga, Edeage, Kure tee L1 ja Kure tee L2 katastriüksustel 4 rajatist (ehitisregistri kood 221366532, ehitise nimetus-drenaažitorustik, ehitisregistri kood 221366518, ehitise nimetus-teed, ehitisregistri kood 221366519, ehitise nimetus-siderajatis ja ehitisregistri kood 221366530, ehitise nimetus- veevarustus ja kanalisatsioonivälisvõrk). Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga  määratud ehitusõiguse muutmine (sooviga määrata paarismajade ja ridamajade ala),  hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 28.novembri 2008.a korraldusega nr 267 kehtestatud „Edeage, Kolga, Kure maaüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneering". Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.