Kureoja detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 27.04.2023 korraldusega nr 363 lõpetada Kurepalu külas asuva Kureoja detailplaneeringu. Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Detailplaneeringust huvitatud isik, kes on ka kinnisasjade omanik, esitas 17. aprillil 2023 avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Kurepalu külas asuva Kureoja detailplaneeringu planeeringuala muutmine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 4. augusti 2022 korraldusega nr 387 muuta Kureoja detailplaneeringu planeeringuala.

Kastre Vallavalitsuse 1. juuli 2021 korraldusega nr 321 algatati Kurepalu külas asuv Kureoja detailplaneering, milles märgiti Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 128 lõike 5 kohaselt planeeringuala asukoht, sealhulgas planeeringuala piir, ja suurus, detailplaneeringu koostamise vajadus ning võimalike uuringute vajadus.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine (sooviga määrata paarismajade ja ridamajade ala),  hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine.

Algatamisel oli planeeritava ala pindala ligikaudu 25 ha. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 28. novembri 2008 korraldusega nr 267 kehtestatud „Edeage, Kolga, Kure maaüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneering". PlanS § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Huvitatud isik on esitanud Kastre Vallavalitsusele avalduse (registreeritud 01. juunil 2021. a kirja nr 6-3/792 all) detailplaneeringuala muutmiseks. Selgituseks oli lisatud, et planeeringu koostamise käigus on selgunud, et tervikliku planeeringulahenduse saavutamiseks on otstarbekas planeeringualasse kaasata ligi 35 m laiune kaldariba Porioja paremkaldal Musta maaüksuse (katastriüksuse tunnus 18502:003:0172) ulatuses. Kaldaala kaasamine on vajalik parema kohaliku puhkeala kavandamise eesmärgil ning planeeringuala laiendatud osale hoonete püstitamiseks ehitusõigust ei määrata. PlanS § 130 lõike 3 kohaselt on planeeringuala muutmine lubatud planeerimisalase tegevuse korraldaja ja huvitatud isiku kokkuleppel. Detailplaneeringu planeeringuala muutmisega on planeeritava ala pindala ligikaudu 26.30 ha. Kastre Vallavalitsus on seisukohal, et antud planeeringuala piiri muudatus ei ole ulatuslik ja oluline, sest seoses piiride muutmisega ei muutu planeeringuala eesmärk ja planeeringuala piiride muutmine ei muuda planeeringu põhilahendust. Planeeringuala muutmisest informeeritakse kooskõlastajaid, koostöö tegijaid ja kaasatavaid PlanS § 133 lõike 1 märgitud etapis st siis kui detailplaneering edastatakse käesoleva seaduse §127 lõikes 1 nimetatud asutustele kooskõlastamiseks ning käesoleva seaduse § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele arvamuse avaldamiseks.

Uus planeeringuala on nähtav korralduse lisas ja valla veebilehel detailplaneeringute avalikustamise keskkonnas EVALD.

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee

Kureoja detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 1. juuli 2021 korraldusega nr 321 algatada Kurepalu külas asuva Kureoja detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Kurepõllu katastriüksus (kinnistu registriosa nr 19128350, katastritunnus 29101:001:1067, pindala on 83088,0 m2, sihtotstarve 100% elamumaa),  Väike-Kolga katastriüksus (kinnistu registriosa nr 284504, katastritunnus 18502:001:0003, pindala on 3,47 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Edeage katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3155304, katastritunnus 18501:001:0086, pindala on 102001,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kure katastriüksus (kinnistu registriosa nr 18291550, katastritunnus 29101:001:1066, pindala on 161926,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest hõlmatakse kergliiklustee kavandamise eesmärgil planeeringualasse ca 5900 m2 suurune maa-ala), Kure-Lokko katastriüksus (kinnistu registriosa nr 997804, katastritunnus 18502:001:0038, pindala on 49971,0 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest hõlmatakse kergliiklustee kavandamise eesmärgil planeeringualasse ca 5300 m2 suurune maa-ala) ja jätkuvalt riigi omandis olevad katastriüksused: Luige tee 7 (katastritunnus 29101:001:1102, pindala on 6322 m2, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa), Luige tee 10a (katastritunnus 29101:001:1103, pindala on 10433 m2, sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa), Kure tee L1 (katastritunnus 29101:001:1098, pindala on 41 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa) ja Kure tee L2 (katastritunnus 29101:001:1101, pindala on 616 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa). Planeeritava ala pindala on ligikaudu 25 ha. Ehitisregistri andmetel asub Kurepõllu, Väike-Kolga, Edeage, Kure tee L1 ja Kure tee L2 katastriüksustel 4 rajatist (ehitisregistri kood 221366532, ehitise nimetus-drenaažitorustik, ehitisregistri kood 221366518, ehitise nimetus-teed, ehitisregistri kood 221366519, ehitise nimetus-siderajatis ja ehitisregistri kood 221366530, ehitise nimetus- veevarustus ja kanalisatsioonivälisvõrk). Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga  määratud ehitusõiguse muutmine (sooviga määrata paarismajade ja ridamajade ala),  hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 28.novembri 2008.a korraldusega nr 267 kehtestatud „Edeage, Kolga, Kure maaüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneering". Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.