Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

5.10.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 2. oktoobri 2020 korraldusega nr 566 kehtestada Haaslava külas asuvate Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone, seda teenindava taristu, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 1 sotsiaalmaa krunt (ühiskondlike ehitiste maa), millele rajatakse lasteaed ja seda teenindav taristu. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 2700 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 7 (1 peahoone ja 6 kuni 20 m2 ehitisaluse pinnaga hoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud katusekalle 5-35o,  lubatud korruselisus on 2. Krundi piirile on planeeritud aed, mille maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Krundi veevarustus on lahendatud ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi on ette nähtud juhtida ühiskanalisatsioonitorustikku. Soojavarustus on lahendatud gaasikatlaga. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD  ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

7.09.20
Kastre Vallavalitsus võttis 28. augusti 2020 korraldusega nr 464 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritava ala moodustavad katastriüksused Pihlaka tee 34 (katastritunnus 29101:001:0507, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1360 m2, registrikood 17179950) ja Pihlaka tee 36 (katastritunnus 29101:001:0508, sihtostarve tootmismaa 100%, pindala 10807 m2, registrikood 17179950). Katastriüksuste omanik on Kastre vald. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone, seda teenindava taristu, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 12167 m2. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 6. detsembri 2007. a korraldusega nr 282 kehtestatud Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuste detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 1 sotsiaalmaa krunt (ühiskondlike ehitiste maa), millele rajatakse lasteaed ja seda teenindav taristu. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 2700 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 7 (1 peahoone ja 6 kuni 20 m2 ehitisaluse pinnaga hoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud katusekalle 5-35o,  lubatud korruselisus on 2. Krundi piirile on planeeritud aed, mille maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Krundi veevarustus on lahendatud ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi on ette nähtud juhtida ühiskanalisatsioonitorustikku. Soojavarustus on lahendatud gaasikatlaga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  17. september- 01. oktoober 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 17.09.2020. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 01. oktoober 2020. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

22.04.20

Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 22.aprilli 2020 korraldusega nr 264 algatada Haaslava külas asuvate Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritava ala moodustavad katastriüksused Pihlaka tee 34 (katastritunnus 29101:001:0507, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1360 m2, registrikood 17179950) ja Pihlaka tee 36 (katastritunnus 29101:001:0508, sihtostarve tootmismaa 100%, pindala 10807 m2, registrikood 17179950). Katastriüksuste omanik on Kastre vald. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone, seda teenindava taristu, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 12167 m2. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 6. detsembri 2007. a korraldusega nr 282 kehtestatud Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuste detailplaneering. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.

 

Korralduse ja korralduse lisadega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=157768

 

 

Lugupidamisega

 

Kati Kala

maaspetsialist

Kastre Vallavalitsus

Tel.7446521

kati.kala@kastre.ee