Kastre Vallavalitsus võttis 6. jaanuari 2022 korraldusega nr 1 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Melliste külas asuva Mäe tee 16, Pesapuu tee 2 ja Pesapuu tee 2a maaüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute piiride muutmine ja kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja maakasutustingimuste määramine ning juurdepääsu, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 17023 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mäksa valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud planeeritav ala jagada viieks elamumaa (Pos 1 - Pos 5) ning üheks transpordimaa (Pos 6) krundiks. Detailplaneeringuga on lubatud krundile Pos 1 kuni Pos 5 ehitada (igale krundile) 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 6,5 m. Lubatud katusekallete vahemik on 25o-45o,  lubatud korruselisus on 2. Kohustuslikku ehitusjoont ei määrata. Transpordimaa (Pos 6)  on kavandatud tolmuvaba ja  7 m laiuse koridoriga tee, millest sõidutee on planeeritud 5 m laiune ning tupikänava lõpus ümberpööramisala.  Veevarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 54. Tuletõrje veevõtuks on planeeritud krundile Pos 3 tiik (minimaalse sügavusega 1,5 m) ja tiigist tarnetoru ning soojustatud kaanega tuletõrjeveevõtu kaev. Reoveekanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 54. Elektrivarustuse kavandamisel on lähtutud 06.07.2018 Elektrilevi OÜ Tartu regiooni tehnilistest tingimustest nr 313970. Planeeringuala ei asu kaugkütte piirkonnas ja planeeritavate hoonete kütmine lahendatakse lokaalselt, lubatud on keskkonda vähe saastav ja ökonoomne küte, so. gaasi, elektri-, vedelküte, soojuspumbad, maaküte, päikesepaneelide kasutamine. Päikesepaneele on lubatud paigaldada vaid hoonete katusele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  31. jaanuar - 13. veebruar 2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 31.01.2022. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale (kati.kala@kastre.ee, tel 744 6521), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.

Arvamuse saab esitada kuni 14. veebruarini 2022 kirjalikult Kastre vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee.