Anna katastriüksuse detailplaneering

26.01.21
Kastre Vallavalitsus otsustas 19. augusti 2020 korraldusega nr 453 algatada Kurepalu külas asuva Anna katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Anna katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0704, pindala on 2751 m2 ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood 1511904). Kinnistute omanik on Tatjana Vannik. Ehitisregistri andmetel paikneb katastriüksusel kolm hoonet, elamu (ehitisregistri kood 104002662, ehitisealune pind 66 m2, ehitise seisund- kasutusel), saun (ehitisregistri kood 104002663, ehitisealune pind 18 m2, ehitise seisund- kasutusel) ja elamu (ehitisregistri kood 120191715, ehitisealune pind 69 m2, ehitise seisund- ehitusluba antud (05.01.2000)). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõigusemääramine ridaelamu või kaksikelamute ehitamiseks ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede lahendamine. Planeeritava ala pindala on 2751 m2. PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul ning ridaelamu või korruselamu ehitamisel. Anna katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.
 
Algatatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute kaardirakenduse EVALD
 ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald).
 
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee,
7446521