Anna katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

10.08.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 03.08.2023 korraldusega nr 624 lõpetada Kurepalu külas asuva Anna katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Detailplaneeringust huvitatud isik, kes on ka kinnisasjade omanik, esitas 11. juulil 2023 avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Anna katastriüksuse detailplaneering

6.04.23
Kastre Vallavalitsus otsustas 19. augusti 2020 korraldusega nr 453 algatada Kurepalu külas asuva Anna katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeringualaks on Anna katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0704, pindala on 2751 ruutmeetrit ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood 1511904). Kinnistute omanik on Tatjana Vannik. Ehitisregistri andmetel paikneb katastriüksusel kolm hoonet, elamu (ehitisregistri kood 104002662, ehitisealune pind 66 ruutmeetrit, ehitise seisund- kasutusel), saun (ehitisregistri kood 104002663, ehitisealune pind 18 ruutmeetrit, ehitise seisund - kasutusel) ja elamu (ehitisregistri kood 120191715, ehitisealune pind 69 ruuteeetrit, ehitise seisund- ehitusluba antud (05.01.2000)).
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõigusemääramine ridaelamu või kaksikelamute ehitamiseks ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede lahendamine. Planeeritava ala pindala on 2751 m2. PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul ning ridaelamu või korruselamu ehitamisel. Anna katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.
 
Algatatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute kaardirakenduse EVALD ja tööajal Kastre vallavalitsuses (vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald).
 
Lisainfo:
Kati Kala
maaspetsialist
744 6521