22.05.18

ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONITEENUST korraldab

AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56, Tartu
Telefon: +372731 1840
evv@evv.ee
www.evv.ee

REOVEE PUHASTAMINE HAJAASUSTUSALAL

Hajaasustuses ei ole reeglina ühisveevärki ega ühiskanalisatsiooni ning joogivee saamiseks ja reovee ärajuhtimisega peavad elanikud ise korraldama. Igas majapidamises tekib pesu-, kümblus-, köögi- ja WC-vett, mida peab enne loodusesse juhtimist korralikult käitlema.

Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostuse tagajärjel kinni, põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused. Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostumist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist.

Juhendmaterjalid:

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

Kohtkäitluse eeskirjaga reguleeritakse reovee käitlemist olukorras, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga ning selles sätestatakse, millised peavad olema reovee kohtkäitlussüsteemid ja kuidas toimub nendest reovee väljavedu.

Kastre valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri on vastu võetud Kastre Vallavolikogu 06.03.2018 määrusega nr 23 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri"

FEKAALIDE ÄRAVEDU

OÜ Fekto (tel. +3725588811)
OÜ Kemmerling (tel. 1929, 7367444)

Toimetaja: MART KEERUTAJA