Tööstuse katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 24. märtsi 2022 korraldusega nr 157 algatada Unikülas asuva Tööstuse katastriüksuste detailplaneeringu ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringualaks on Tööstuse katastriüksus (katastritunnus 18502:004:0217, pindala on 5,6 ha ja sihtotstarve 100% tootmismaa, registrikood 574504). Ehitisregistri andmetel katastriüksustel hooneid ja rajatisi ei paikne, kuid Maainsener OÜ (registrikood 11673280) poolt septembris 2021 koostatud maa-ala geodeetilisel alusplaanil (töö nr GEO 6071) on kujutatud 5 hoonet ja puurkaev. Katastriüksusele jääb osaliselt Vooremäe maardla (registrikaardi nr 44, maardla kood MRD0000022) 4.plokk (ehitusliiva aktiivne tarbevaru).

Detailplaneeringu eesmärgiks on puidu- ja liistutööstuse rajamine, taotletav hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 15 000 m2. Planeeritava ala pindala on 5,6 ha. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Tööstuse katastriüksus jääb üldplaneeringus tootmis- ja ärimaa maa-alale.  Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Koostatud keskkonnamõju eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik, sest arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei ole oodata tegevuse elluviimisel olulist negatiivset keskkonnamõju, mis ületaks keskkonnataluvust ja nõuaks täiemahulise keskkonnamõju hindamise läbiviimist. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada PlanS § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub.

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.