Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone projekteerimine ja ehitamine

Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone projekteerimine ja ehitamine

Objekti valmimise aeg:  detsember 2022

Toetuse suurus: 199 991eurot

Projekti eesmärk on kujundada Vooremäe terviseradadest atraktiivne ja mitmekülgsete teenustega külastuskoht

Kastre ja Nõo valla noorte ühistegevuste soodustamine ning praktiliste oskuste arendamine

PRIA LEADER noorte aktiviseerimise meetmest viiakse koostöös Nõo noortekeskusega läbi projekti „Kastre ja Nõo valla noorte ühistegevuste soodustamine ning praktiliste oskuste arendamine". Projekti eesmärk: Läbi töömalevate korraldamise ja ettevõtlikkuse arendamise seminaride on kujunenud elujõulised ja eneseteadlikumad noored, kes panustavad tulevikus kogukonna arengusse. Lisaks pakub projekt noortele soodsaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste omandamiseks. Projekt suurendab koostööd Kastre ja Nõo valla noorsootöötajate vahel.

Projekti peamised tegevussuunad on noortele pakkuda esmast töö- ja ühistegevuste kogemust, suurendada nende tööhõivevalmidust, tuua lähemale kogukonnale, aidata kaasa noorte omavahelisele võrgustumisele, suurendada ettevõtlikkust, toetada koostööd noorte, noorsootöötajate ning ettevõtete vahel, avardada noorte silmaringi.

Projekti maksumus: 11246€

Toetuse summa: 8996,80€

Kastre valla omafinantseering: 10%

Nõo valla omafinantseering: 10%

Projekti periood: 2019-2022 

 

Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlumesüsteemi rajamine

Kastre Vallavalitsus rajas maakondlike arengustrateegiate tegevuskava toetuse abil Vooremäele kunstlumetootmise süsteemi. Projekti maksumuseks kujunes hankelepingu tulemusel 533 024 eurot, sellest 210 000 eurot eraldas Kastre Vallavalitsusele maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust.

Projekt “Melliste Skatepark“

MTÜ Mäksa kolhoos esitas Kohalikku omaalgatuse programmi sügisel 2021 projektitaotluse, mille eesmärgiks oli soetada Melliste külla slackline trikitamise ja hüppamise ramp, et suurendada noortele mõeldud aktiivse vabaaja veetmise võimalusi.

Projekt "Melliste Skatepark" sai rahastuse ja kevadel 2022 paigaldati Melliste noortekeskuse kõrvale Miniramp X+W.

Objekt on mõeldud tasuta kasutamiseks kõigile trikitamis- ja rulatamishuvilistele. Turvalisuse huvides tuleb kinni pidada kasutamiskorrast ja rambi küljele kinnitatud reeglitest.

Projekti rahastas Kohaliku omaalgatuse programm 4000€ ja Kastre vald 1400€

Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks ja kohalikes omavalitsustes antava toetuse info

10.08.22

Kastre Vallavalitsus esitas eelmise aasta sügisel taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskuse „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks ja kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord" toetusvooru. Projekti eesmärgiks on Kastre valla elanikele biojäätmete liigiti kogumise inventari soetamine (kiirkompostrid ja biolagunevate jäätmete konteinerid).

29. detsembril edastati Kastre Vallavalitsusele taotluse rahuldamise otsus. Kastre Vallavalitsuse projekti kogumaksumus on 49 896 eurot, millest toetuse osa 39 417,84 eurot. Projektiga soetatakse 200 kiirkompostrit ning 30 biojäätmete konteinerit.

Selleks, et kompostrid ja konteinerid elanikele jõuaksid, tuleb läbi viia riigihange ning seejärel oodata kompostrite ja konteinerite kohale jõudmist. Orienteeruva ajakava järgi võiks kompostrid ja konteinerid vallmajja jõuda suve keskpaigaks, täpsema ajakava saame peale riigihanke tulemuste väljakuulutamist.

 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.  

  

 

Karja tee tolmuvabaks muutmine

Projekti eesmärgiks on olemasoleva tööstus- ja ettevõtlusala juurde olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine. Projekti raames rekonstrueeritakse Võnnu alevikus Karja tee tänav 750 m ulatuses, mis on ettevõtluse seisukohast oluline avalik tugitaristu. Tegemist on olemasoleva amortiseerunud kruusateega, mille liikluskoormus on suurenenud just raskeveokite osas.

Projekti maksumuseks kujunes: ehitushange maksumusega 90 891,63 eurot, omanikujärelvalve 2 280 eurot. Kokku 93 171,63 eurot.

 

Melliste Noortekeskuse sisustus ja mentorlusprogramm

PRIA LEADER noorte aktiviseerimise meetmest käivitus projekt „Melliste noortekeskuse sisustus ja mentorlusprogramm". Projekti eesmärgiks on Melliste Noortekeskuse uus hoone sisustada noorte valitud ja läbimõeldud funktsionaalse sisustusega, täiendada digivahendite park tahvelarvuti ja filmiõhtute läbiviimiseks uue kvaliteetse pildiga projektoriga jm. noori kõnetavate vahenditega.

Selleks, et uue hoonega kaasneks veel suurem noorte energia kohalikus elus, algatame ülevallalise mentorlusprogrammi. Mentorlusprogrammis osalevad noortegrupid, mentoriks on määratud projektikogemusega isik kohalikust ettevõttest või vabaühendusest ja selle raames viiakse ellu erinevaid kogukonnale olulisi projekte, millest saavad kasu nii ettevõtted, kogukond kui ka noored ise. Läbi mentorlusprogrammi suureneb noorte kaasatus ja initsiatiiv kohalikul tasandil, arenevad noorte ettevõtlikkus ning praktilised oskused.

Projekti elluviimise tulemusena on Melliste Noortekeskus kaasaegne ja sagedasti külastatud keskkond, kus käivad erinevas vanuses noored, kes teevad koostööd ülevallaliselt ning võtavad aktiivse rolli ürituste korraldamisel.

Projekti perioodi pikendati COVID19 mõjude ja piirangute tõttu, mistõttu toimub mentorlusprogramm ja kohtumised noorsootöötajatega virtuaalselt. Muudatused projekti sisus hõlmasid ka õuetegevuste laiendamist ning betoonist lauatennise laua ja vahendite paigaldamist Melliste Noortekeskuse ja Melliste Raamatukogu vahelisele alale.

Projekti maksumus: 17 779,07

Toetuse summa: 14 370.61

Kastre valla omafinantseering: 19,2%

Projekti periood: 2020-2022 

 

 

MTÜ Laulu- ja mänguselts Lõoke lavapoodiumid

MTÜ Laulu- ja mänguselts Lõoke soetas Kohaliku omaalgatuse programmi ja Kastre Vallavalitsuse toel 3 lavapoodiumi suurusega 1x2 meetrit. Poodiumid on 40 cm jalgade ja musta värvi seelikuga. Neid saavad soovi korral kasutada ja laenutada kõik, kel vajadus oma üritusel või muul ettevõtmisel kasutada teisaldatavat lava .

Lisainfo saamiseks võtke ühendust Laulu- ja mänguseltsi Lõoke juhatuse esinaise Tiiu Meeritsaga tel. 511 7108 või e-postil tiiumeerits@hot.ee.

MTÜ Laulu- ja Mänguselts Lõoke korraldas Kohaliku omaalgatuse programmi ja Kastre Vallavalitsuse toel Võnnu kogukonnale sündmuse "Meie kandi rannapidu".

Võnnu kultuurimaja sai projektitoetuse abil uued rahvariided

Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 9732 eurot, Leader toetas 7785.60 euroga ja Kastre vallavalitsus 1946.40 euroga. 

Võnnu kultuurimaja segarühm sai uued rahvariided

Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel segarühmale uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 15 660 eurot, Leader toetas 12 528 euroga ja Kastre vallavalitsus 3132 euroga.