Raieloa taotlemine

Looduskaitseseaduse § 45 kohaselt toimub tiheasustusalal asuvate üksikpuude, välja arvatud kasvava metsa metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, raiumine kohaliku omavalitsuse loa alusel. Loa andmise tingimused ja korra kehtestab kohalik omavalitsus.

Määrus reguleerib puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist valla tiheasustusaladel. Puu raie ja hoolduslõikus valla tiheasustusaladel toimub käesoleva korra kohaselt antud loa alusel, mille väljastab vallavalitsuse poolt määratud osakond või ametnik.