11.12.19
Projekteerimistingimuste andmine:

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Kohalik omavalotsus väljastab projekteerimistingimused hoone või rajatise püstitamiseks/rajamiseks või laiendamiseks üle 33 protsendi esialgu kavandatud mahust. 
Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused, kui:
- detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle 5 aasta;
- detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
- detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitustegevusel nõutud dokumente reguleerivad Ehitusseadustiku lisad:

1. Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
2. Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta 
13.03.19
Riigilõivud projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade taotlemisel kantakse Kastre Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE531010102034612006.