Korraldatud olmejäätmevedu

Tulenevalt jäätmeseadusest on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärgiks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad et kaoks ära omanikuta prügi probleem ja illegaalne prügistamine. Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab jäätmeid jäätmevaldaja, kelle vald on konkursi korras välja valinud. 

Jäätmeseaduse järgi on korraldatud jäätmevedu kõigile kohustuslik.

Kastre valla jäätmevedajaks aastatel 2017-2022.a oli AS Ragn-Sells ning valla territoorium oli jagatud kaheks jäätmeveo piirkonnaks – Haaslava piirkond ning Mäksa-Võnnu piirkond. Kuna hanked oli läbi viidud enne valdade ühinemisi, on senimaani piirkondades ka erinevad veo- ja hinnatingimused olnud.

Käesoleva aasta suvel koostati uus Kastre valla jäätmehoolduseeskiri, mis oli aluseks ka järgmise jäätmeveo hanke läbiviimiseks. Uue jäätmehoolduseeskirjaga kaotati ka seni kehtinud piirkondade erisused ning edaspidiste jäätmevedude korral on Kastre vallas üks terviklik jäätmeveo piirkond. Uus jäätmeveo hange korraldati novembris ning võitjaks osutus sel korral AS Keskkonnateenused, kes hakkab alates 1. veebruarist 2023.a teostama jäätmevedu kogu valla territooriumil.

Millised on kõige olulisemad muudatused arvestades uut jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedajat? Uue eeskirja ja hankega lisanduvad uued kohustuslikult või vabatahtlikult üleantavate jäätmete liigid.

Biojäätmete sorteerimine olmejäätmetest:

Tiheasustusaladel paiknevad üksik- ja kaksikelamutel on võimalus biojäätmeid kompostida, kasutades selleks suletud kompostrit. Kortermajadel tuleb jäätmed paigutada biolagunevate jäätmete konteinerisse ning need vedajale üle anda.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele, kes asuvad tiheasustusalal ja kompaktse hoonestusega alal. Nendel aladel asuvate jäätmevaldajatel on võimalik taotleda kohtkompostimist, mis vabastab jäätmete üleandmise kohustusest. Kui otsustate toidujäätmeid ise kompostida, tuleb esitada vabas vormis avaldus vallavalitsusele: Avalduse blankett asub siin

Hajaasustusaladel paiknevatel majapidamistel on soovituslik biolagunevad jäätmed kompostida. Hajaasustuses paiknevad majapidamised võivad kasutada ka lahtist aunkompostimist. Tuleb jälgida, et see oleks vähemalt 3 meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ja vähemalt 10 meetri kaugusel joogiveekaevust. Kompostimisel tuleb järgida nõudeid, mis tagavad, et jäätmed ikka ilusti komposteeruksid ega tekitaks lõhnahäiringuid.

Hajaasustusaladele jäävad külad Kastre vallas on: Vana-Kastre, Sarakuste, Veskimäe, Kastre, Aruaia, Võõpste, Kaarlimõisa, Tigase, Tammevaldma, Kannu, Terikeste, Lääniste, Kõnnu,  Liispõllu, Agali, Ahunapalu, Järvselja, Rõka, Imste, Kurista, Issaku, Rookse, Alaküla, Paluküla, Kriimani, Mäletjärve, Poka, Võruküla, Sudaste, Koke, Kitseküla, Uniküla, Aadami, Kõivuküla, Tõõraste, Igevere, Lange, Hammaste.
Kui su majapidamine asub eelpoolnimetatud külades ja on tagatud nõuetekohane kompostimine, siis ei pea biojäätmete  veost vabastamise avaldust esitama.

Biolagunevate jäätmete üleandmine on kohustuslik ka kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib vastavaid jäätmeid.

Aia- ja haljastujäätmeid saab vedajale üle anda perioodil 1. aprill kuni 30. november vastavalt tellimuse alusel. Kui on soov tellida lehtede äravedu, tuleb kogusest teada anda jäätmevedajale. Üleantavad aia- ja haljastujäätmed peavad olema pakitud suletud ja kergesti teisaldatavatesse biolagunevatesse kottidesse ning sisaldama üksnes aia- ja haljastujäätmeid. Kotid tuleb paigutada asukohta, millele on tagatud jäätmevedajale ligipääs. 
Biolagunevate jäätmete mahutite tühjenduse, veo ja käitluse hind ühe m3 jäätmete kohta hakkab olema 0,01 eurot. 
 

Paberi- ja kartongijäätmete sorteerimine:

Üleandmine on kohustuslik korterelamutes ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib paberi- ja kartongijäätmeid.

Teistel majapidamistel on samuti võimalik soovi korral jäätmevedajalt tellida paber- ja kartongijäätmete konteiner ning vedu.
Paberi- ja kartongijäätmete mahuti tühjendus on tasuta.
Oluline on teada, et paberi- ja kartongjäätmete veoga liidetakse kõik korterelamud ja ridaelamud automaatselt.

Pakendijäätmete sorteerimine:

Segapakendite üleandmine on kõigile jäätmevaldajatele kohustuslik. Pakendid tuleb jäätmevaldajatel viia avalikku kogumispunkti, jäätmejaama või anda üle jäätmevedajale.

Alates nelja ja enama korteriga majades tuleb pakendijäätmete üleandmiseks kasutada konteinerit, kõigil ülejäänud jäätmevaldajatel on konteineri asemel võimalik kasutada ka kollast pakendikotti, mille vedaja 1x kuus ära viib. Jäätmevaldaja ei pea maksma kogumiskoti eest, samuti ei pea tasu maksma uue tühja kogumiskoti eest. Uus kogumiskott jäetakse majapidamisele kokkulepitud kohta kogumiskoti graafikujärgsel veopäeval.

Kõigil jäätmevaldajatel on lisaks ka võimalik pakendijäätmete tekkekohal kogumiseks osta või rentida sobiva suurusega kogumismahuti, mida jäätmevedaja tühjendab.
Segapakendi mahuti tühjendus või pakendikoti äravedu on ühe veokorra kohta tasuta.

Suurjäätmete vedu:

Suurjäätmete vedu teostatakse jäätmevaldajate tellimuste alusel kogumisringidena vähemalt kaks korda aastas. Tellimusi saab esitada pidevalt. Suurjäätmete äraveo aluseks on majapidamise poolne tellimus meili või telefoni teel, milles kirjeldatakse jäätmete suurust ja kogust. Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5 m3. Suurjäätmete vedu saavad tellida kõik majapidamised, nii tihe- kui ka hajaasustuses.
Suurjäätmete äraveo ja käitluse hind ühe m3 jäätmete kohta hakkab olema 0,01 eurot.

Milliseks kujuneb jäätmeveo hind ning konteinerite renditasu?

Käesoleval hetkel maksab endises Haaslava valla piirkonnas olmejäätmete vedu 15,22 €/m3 (KM-ga) ning endistes Mäksa ja Võnnu valla piirkondades 19,39 €/m3 (KM-ga). Uuel jäätmeveo perioodil on kogu Kastre valla territooriumil ühtseks olmejäätmete veohinnaks 16,68€/m3. Alljärgnevates tabelites on välja toodud iga olmejäätme konteineri tühjenduse ja konteineri rendi hind. Konteinereid ei pea rentima, neid võib ka osta.

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (€)

Graafikuväline tühjendus (€)

Segaolme-
jäätmed

jäätmekott kuni 150 l

2,50

3,75

80 l konteiner

1,33

2,00

120 l konteiner

2,00

3,00

140 l konteiner

2,34

3,50

240 l konteiner

4,00

6,00

370 l konteiner

6,17

9,26

660 l konteiner

11,01

16,51

800 l konteiner

13,34

20,02

1100 l konteiner

18,35

27,52

1500 l konteiner

25,02

37,53

2500 l konteiner

41,70

62,55

4500 l konteiner

75,06

112,59

 

Mahuti tüüp

Kogumismahutite rendihind

Kogumismahutite ostuhind

80 l konteiner

2,22 €

47,00 €

120 l konteiner

2,22 €

47,00 €

140 l konteiner

2,22 €

47,00 €

240 l konteiner

2,64 €

60,00 €

370 l konteiner

3,36 €

106,00 €

660 l konteiner

6,90 €

216,00 €

800 l konteiner

7,80 €

228,00 €

1100 l konteiner

10,80 €

264,00 €

2500 l konteiner

16,80 €

1 140,00 €

4500 l konteiner

20,40 €

1 320,00 €


 

Kõik eelpool nimetatud muudatused on just selleks, et suunata inimesi rohkem sorteerima. Selleks, et saavutada aastaks 2025 vähemalt 55% majapidamises tekkinud jäätmete ringlussevõtt, tuleb jäätmete sorteerimisega tegelema hakata esimesel võimalusel.

Jäätmete liigiti kogumist tuleb võtta tõsiselt, sest juhul, kui elanik paneb nt toidujäätmeid endiselt segaolmejäätmete kogumiskasti, siis tegemist on rikkumisega, mis jäätmevedaja poolt fikseeritakse, sellest teavitatakse ka elanikku, kes saab oma teo eest kõrgem tasuga prügiveo arve. Nii et muretum, odavam ja korrektsem on mitte panna jäätmeid valesse kogumiskasti.

Jäätmete sorteerimise abil vähenevad ka majapidamise senised kulutused olmejäätmete veo eest. Näiteks kui majapidamisel oli seni kasutusel 660 liitrine jäätmekonteiner, mille tühjendamine maksis 9,98 või 12,80 eurot, siis uue jäätmeveo hanke raames sorteerib majapidamine biojäätmed eraldi ning paneb need jäätmed kompostrisse, edasi sorteerib majapidamine välja pakendid ning kogub need kollasesse kotti, mis viiakse üks kord kuus ära tasuta. Seejärel on juba 660 liitrine konteiner pooltühi ning majapidamisel ei ole vajalik nii suurt konteinerit enam maksta ja suure konteineri asemel võetakse kasutusele näiteks 370 liitrine konteiner, mille tühjendustasu on 6,17 eurot kuus. Majapidamine on saanud rahalise võidu ning jäätmed on sorteeritud õigesti!

Täpsemat infot saab küsida Kastre valla keskkonnaspetsialistilt: Karen Katri Voll, 5341 4205, karenkatri.voll@kastre.ee või
AS Keskkonnateenused Tartu klienditeeninduse numbrilt: 738 6700.

 

1. JÄÄTMEVEO PEATAMINE

Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Täidetud taotlus esitatakse vallavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMISEST VABASTAMISE TAOTLUS 

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele kirjaliku vabastuse jätkumise kinnituse, et kinnistul ei ole jätkuvalt aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

KINNITUS JÄÄTMEVEOST VABASTAMISE JÄTKUMISE OSAS SIIN

 

2. ÜHISE JÄÄTMEMAHUTI KASUTAMINE

Kõrvuti asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga elamutes tekkivate korraldatud jäätmeveo korras kogutavate jäätmete üleandmiseks on jäätmevaldajatel õigus taotleda vallavalitsuselt ühise jäätmemahuti kasutamist.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, on kohustatud sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise lepingu ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.

ÜHISMAHUTI KASUTAMISE TAOTLUS

 

3. JÄÄTMEVEO SAGEDUS

Kogumismahutite tühjendamise ja jäätmeveo sagedused tiheasustusalal ja hajaasustusalal 

Korterite arv elamus

 Kogumismahuti suurus

Minimaalne tühjendamise intervall

Hajaasustusala

 

 

1 kuni 2

Jäätmekott kuni 50 liitrit

1 kord 12 nädala tagant

1 kuni 2

80 liitrit ja suurem

1 kord 12 nädala tagant

3 ja enam

240 liitrit ja suurem

1 kord 12 nädala tagant

Tiheasustusala

1 kuni 2

80 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

3 kuni 10

240 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

11 kuni 20

600 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

21 kuni 30

1500 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

31 ja enam

2000 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

 

Kastre valla jäätmehoolduseeskiri