Poka Sotsiaalteenuse Keskus

Asukoht: Poka küla, Kastre vald, Tartumaa

 

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/PokaSotsiaalteenusteKeskus/

 

Asutus on rajatud Kastre Vallavalituse ja Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusega.

 

Keskuses osutatakse Kastre valla ja võimalusel lähipiirkonna teistele KOV-idele erinevaid sotsiaal- ja hoolekandeteenuseid (koduteenus, tugiisikuteenus, päevahoid täisealistele puuetega inimestele, isikliku abistaja teenus).

  1. Päevahoiuteenusega tagatakse päevasel ajal täisealistele isikutele turvaline keskkond, võimetekohane loov tegevus ja toimetulekut toetavad tegevused, vähendamaks tööealise pereliikme hoolduskoormust ning andmaks lähedasele võimaluse tööturule jõuda või ajutiselt puhata. Päevahoiuteenust osutatakse tööpäevadel hommikust õhtuni (kl 7.30-18.30) ning teenus on teenuse saajale tasuta. Kliendil või pereliikmel tasuda lõunasöögi eest. Teenus sisaldab juhendamist ja abistamist igapäevaeluks vajalike toimingute ning hooldusprotseduuride sooritamisel, toitlustamist, abistamist söömisel, puhkamisvõimalust, aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist, ohutuse ja järelevalve kindlustamist klientidele ja teisi toimetulekut toetavaid tegevusi.

 

  1. Tugiisikuteenus on suunatud isikutele, kes vajavad sotsiaalse, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma igapäeva elu kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiisiku tööks on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu isiku kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas.

 

  1. Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, sealjuures võimaldades ülalpidamiskohustustega isikutel suunduda tööturule või jätkata tööl käimist. Koduteenuse puhul abistatakse isikut toimingutes, millega ta kõrvalise abita hakkama ei saa, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toimetulekuks (abi sotsiaalteenuste ja arstiabi saamisel, toidu valmistamisel, toiduainete saamisel, eluaseme kütmisel ja korrashoiul, sotsiaalne nõustamine ja juhendamine).

 

  1. Isikliku abistaja teenuse (alates 01.03.2020.a) eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades ning vähendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust ning toetada nende sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist.

Abistaja tegevusteks on teenusel oleva inimese aitamine:

1) teenuse saajat liikumisel;

2) söömisel;

3) toidu valmistamisel;

4) riietumisel;

5) suhtlemisel;

6) hügieenitoimingutel;

7) kirjutamisel;

8) lugemisel;

9) igapäevaste majapidamistööde teostamisel;

10) muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

 

 

 

 

Reguleerivad korrad

Taotlused

 

 

Projektijuht

Delia Bergmann, delia.bergmann@kastre.ee, tel 5330 6993