Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

9.01.23

Kastre vald osaleb koostöös Tartu linna, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ning kuue Tartu maaomavalitsusega Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomise ja piloteerimise projektis. 

Projekti eesmärk

Laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel.

Projekti eelarve ja rahastaja

Projekt on rahastatud summas 201 669,95 eurot Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Projekti tegevused

Projekti kestus on 18.05.2022 - 30.04.2024, tegevused on planeeritud kahte etappi.

I Juhtumikorralduse koostöömudeli (JKKM) loomine ja testimine

Luuakse integreeritud JKKM, mis ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab KOV-ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel. JKKM eesmärk on tagada kõigi toevajadusega laste varajane märkamine ning tõhus ja sujuv toetamine.

II Hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakasti (TRK) loomine

Luuakse valdkondi siduv TRK, mille eesmärk on abistada õpetajaid ja tugispetsialiste toevajaduse varasel märkamisel ja esmase toe pakkumisel. Peredega koostöö tõhustamiseks koolitatakse esmatasandi juhtumikorraldajaid (HEVKO) peamistes sotsiaal- ja lastekaitse teemades.

Kastre valla kontakt: Mai Aasjõe, Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja mai.aasjoe@kastre.ee 5304 3073

Koduleht: https://www.tartumaa.ee/haridus/projektid-uuringud/hop-projekt