Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

30.03.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 26. märts 2020 korraldusega nr 201 kehtestada Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste arendustegevustega Südame (katastritunnus 29101:001:0165, pindala 20818 m2, sihtotstarve 100%  üldkasutatav maa), Südame puhasti (katastritunnus 29101:001:0168, pindala 713 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa), Südame puurkaev (katastritunnus 29101:001:0169, pindala 4143 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) ja Kaarli (katastritunnus 18501:001:1291, pindala 515 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 ridaelamu krunti, 2 üldmaa krunti ning 1 elamumaa krunt, millele ehitusõigust ei seata ja see liidetakse Suure-Südame kinnistuga ning 1 tootmismaa krunt. Ridaelamu krundil on hoonete suurim lubatud arv 1, kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus. Ridaelamute juurde on kavandatud kokku 110 parkimiskohta. Üldkasutatavale maale on lubatud rajada koerte jalutusväljak ( ca 2000 m2).   Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Link: materjalid (seletuskiri, joonised, korraldus) 
18.03.20

Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17.veebruar-2.märts 2020. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal, ajavahemikul 17.veebruar-2.märts 2020, arvamusi ei esitatud. Riina Kalda edastas 3.märtsil e-maili teel  omapoolse arvamuse. Kastre vallavalitsus võttis kirjalikult esitatud arvamuse arvesse. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 11.märtsil 2020 Kastre Vallavalitsuses. Arutelule tuli kaks inimest (planeerija/projekti juht Mart Hiob ja Risto Kalda -Allikaoru kinnistu kaasomaniku esindaja). Arutati reoveepuhasti toimimise ja sadevee teemat. Planeerimisseaduse §138 lõige 2 alusel ei esitata detailplaneeringut Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks, kui detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused on arvesse võetud. Käesoleval juhul on detailplaneering koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused on arvesse võetud.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

19.02.20

Kastre Vallavalitsus võttis 24. jaanuaril 2020 korraldusega nr 69 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala moodustavad Südame (katastritunnus 29101:001:0165), Südame puhasti (katastritunnus 29101:001:0168), Südame puurkaev (katastritunnus 29101:001:0169) ja Kaarli (katastritunnus 18501:001:1291) katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 10. märtsi 2011. a korraldusega nr 35 kehtestatud Südame maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 ridaelamu krunti (POS 1- POS 4), 2 üldmaa krunti (POS 5 ja POS 6) ning 1 elamumaa krunt POS 7, millele ehitusõigust ei seata ja see liidetakse Suure-Südame kinnistuga ning 1 tootmismaa krunt POS 8. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala POS 1 ja POS 2 on 680 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1. POS 3 ja POS 4 on hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 775 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1. POS 1-POS 4 on lubatud püstitada ridaelamu kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus. Ridaelamute juurde on kavandatud kokku 110 parkimiskohta. POS 6 on lubatud rajada koerte jalutusväljak ( ca 2000 m2) ja POS 8 asub olemasolev reoveepumpla.

Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga (tehnilised tingimused nr 328302),  Telia Eesti AS-ga (tehnilised tingimused nr 32288754) ja AS-ga Emajõe Veevärk (ülevaatamise otsus nr:19-00256).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  17. veebruar- 2. märts 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 2. märtsi 2020.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11. märtsil 2020 algusega kell 16.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Link, millelt on võimalus tutvuda planeeringu materjaliga (Seletuskiri, joonised, kooskõlastused ja korraldused)

16.05.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 14.mail 2019 korraldusega nr 265 algatada Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustavad Südame (registriosa nr 12274350, katastritunnus 29101:001:0165, pindala 20818 m2, sihtotstarve 100%  üldkasutatav maa), Südame puhasti (registriosa nr 12274050, katastritunnus 29101:001:0168, pindala 713 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa), Südame puurkaev (registriosa nr 2587804, katastritunnus 29101:001:0169, pindala 4143 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) ja Kaarli (registriosa nr 4706404, katastritunnus 18501:001:1291, pindala 515 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) katastriüksused. Ehitisregistri andmetel Südame, Südame puhasti ja  Südame puurkaevu katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad. Kaarli katastriüksusel paikneb üks hoone (ehitisregistri kood 104049941, ehitise nimetus-kuur). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=125162