Silla maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

Kastre Vallavalitsus otsustas 14. mai 2021 korraldusega nr 247 kehtestada Mõra külas asuva Silla maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on 6085 m2. Silla katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneering on algatatud üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna, kuid töö käigus on selgunud, et tegemist pole üldplaneeringut muutva planeeringuga, kuna puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks st detailplaneering ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Tiheasustusalal kehtib ehituskeeluvööndis ehitamise kohta Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 38 lg 4 p 11 erand, mille kohaselt ei laiene ehituskeeld tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele. Keskkonnaamet on andnud 12.06.2018 kirjaga nr 6-2/18/8569-2 seisukoha, et kui kinnistu jagada kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, rakendub ehitamisele LKS § 38 lg 4 p 11 erand, kuna mõlemale poole hoonestamata maaüksust jääks hoonestatud maaüksused ja kujuneks olemasolev ehitusjoon st ehituskeeluvööndi vähendamist ei pea taotlema. Seega antud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Sellest tulenevalt delegeeris Kastre Vallavolikogu 17.11.2020 otsusega nr 132 Silla maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse Kastre Vallavalitsusele. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 2 elamumaa krunti (POS 1 pindalaga 3178 m2 ja POS 2 pindalaga 1788 m2) ja 1 avalikult kasutatavaks liiklus- ja üldmaa maaüksus (POS 3). POS 3 läbivale olemasolevale teele seatakse Kastre valla kasuks isiklik kasutusõigus (tähtajatu ja tasuta). Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on POS 1 on 480 m2 ( põhihooned 440 m2  ja abihooned 40 m2 ) ja POS 2 on 280 m2 (millest põhihoone 260 m2 ja abihoone 20 m2) ning hoonete suurim lubatud arv on POS 1 on 4 (2 põhihoonet ja 2 abihoonet) ja POS 2 on 2 (1 põhihoone ja 1 abihoone). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni 5 m ning lubatud katusekalle põhihoonel on 0-15 kraadi ja abihoonetel on katusekalle vaba.  Elamutel on lubatud maapealsete ja osaliselt maa-aluste korruste arv kokku on kolm. Tervikuna maapealseid korruseid on lubatud kaks. Planeeritud POS 1 ja POS 2 kruntide veevarustuseks on Keskkond & Partnerid OÜ on koostanud AS Emajõe Veevärgi tellimusel Aardlapalu, Haaslava, Mõra, Kurepalu ja Kõivuküla külades asuvate asumite ühendamise eelprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (töö nr 043/2018) projekt, mille kohasest on planeeritud AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi torustikust kuni planeeritud kruntideni uued veetorustikud. Planeeritud kruntide POS 1 ja POS 2 reovee ärajuhtimiseks on planeeritud isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik alates planeeritud kruntidest kuni projekteeritud (Keskkond &Partnerid OÜ töö nr 043/2017) AS Emajõe Veevärk isevoolse ühiskanalisatsioonitorustikuni. Reoveepumpla on kavandatud POS 3 krundile. Kruntide POS 1 ja POS 2 küttelahendus on planeeritud lokaalküttena, kütteviisi eraldi ei määrata, kuid võimalikud on nt gaasiküte, päikeseküte, maaküte. Silla kinnistut läbib Adven Eesti AS-le kuuluv A-kategooria maa-alune gaasitorustik, millest on planeeritud ühendus moodustavate kinnistute jaoks. Kruntide POS 1 ja POS 2 elektrivarustus lahendatakse olemasoleva Ruta:(Kuuste) mastalajaama õhuliini toitel. Planeeringualale ulatub Kurepalu järv, mille kaldal on igaühele kasutamiseks avatud 4 meetri laiune kallasrada. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.