Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu kehtestamine.

8.07.22

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2022 korraldusega nr 355 kehtestada Roiu alevikus asuva Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Roiu alevikku teenuskeskus (milles on nii noortekeskus, päevakeskus, raamatukogu, perearstikeskus (perearst, hambaarst, apteek) jms)) koos vajaliku taristuga (teenindav taristu sh tehnovõrgud, mänguväljakud, kelgunõlv, varjualused, jõulinnak, rulapark, parkla jms), millele planeeritakse puhkeala ja lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus. Planeeritava ala pindala kokku on ~1,3 ha. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. 
Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Kesktänav 4a katastriüksus jääb Haaslava üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda Haaslava valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal üks ühiskondlike ehitiste maa krunt (Pos 1) ja üks maatulundusmaa krunt (Pos 2). Ühiskondlike ehitiste krundile on hoonete suurim lubatud arv 5. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonetel 9,0 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 2000 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 0 o - 40 o,  lubatud korruselisus põhihoonetel on 2 ja abihoonel 1. Kohustuslikku ehitusjoont ei määrata. Planeeringuala ulatuses olemasolevad aiamaad likvideeritakse ning neile leitakse koostöös kohaliku omavalitsusega asendusmaad (nt planeeritud krundil Pos 2 või Aiamaa maaüksusel). Planeeringu koostamise raames on teostatud liiklusuuring (Liikluslahendus OÜ, töö nr 220502), mille käigus on analüüsitud juurdepääsu kavandamist Põiktänava (18501:001:1412) kaudu, riigitee km 10,047 olemasolevalt ristumiskohalt. Liiklusuuringu raames on analüüsitud antud ristmiku olemasolevaid liiklussagedusi tipptundidel ja arendusega kaasnevat liiklussageduse kasvu ja liikluskoosseisu ning lisanduva liikluse mõju riigitee ristumiskohtade läbilaskevõimele. Vastavalt liiklusvaatluse ja -uuringu tulemustele on tehtud ettepanekud liikluskorralduse muutmiseks Kesktänaval ning kavandatud ristumiskohale ohutu liikluslahendus ning määratud liikluskorralduse põhimõtted. Juurdepääs krundile on planeeritud Põiktänavalt, krundi läänepoolsest küljest (5 m laiune juurdepääsutee) ja kergliiklejatele on planeeritud paralleelselt Põiktänavaga 2,5 m laiune kergliiklustee. Juurdepääsuks olemasolevatele säilivatele ja ümbertõstetavatele aiamaadele on ette nähtud kergkattega jalgrada. Planeeritud sõidukite parkimiskohtade arv on 34 ning planeeritud on ka elektriautode laadimiskoht. Veevarustuse planeerimisel on tuginetud Emajõe Veevärk AS 26.01.2022 väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00064. AS Emajõe Veevärk andmetel ei ole võimalik ühisveevärgi torustikust saada vajalikus koguses ja survega tulekustutusvett. Sellest tulenevalt tuleb paigaldada planeeringualale täiendavad veemahutid, mille täitmine toimub ühisveevõrgust. Reoveekanalisatsiooni planeerimisel on tuginetud Emajõe Veevärk AS 26.01.2022 väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00064. Elektrivarustuse planeerimiseks on Elektrilevi OÜ väljastanud 26.01.2022 tehnilised tingimused 398882. Soojavarustus lahendatakse lokaalküttena. Lubatud on kõik kütteviisid (sh taastuvenergial põhinevad keskkonnasäästlikud lahendused, maaküte – horisontaalne kollektor ja vertikaalsed puuraugud) v.a kivisöe ja raskete kütteõlidega kütmine. Gaasiühenduse planeerimiseks on AS Gaasivõrk väljastanud 17.03.2022 tehnilised tingimused. Planeeritud teenuskeskuse ühendamiseks sidevõrguga on Telia Eesti AS väljastanud 24.01.2022 tehnilised tingimused nr 36012383.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

30.05.22

Kastre Vallavalitsus võttis 26. mai 2022 korraldusega nr 293 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Roiu alevikus asuva Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Roiu alevikku teenuskeskus (milles on nii noortekeskus, päevakeskus, raamatukogu, perearstikeskus (perearst, hambaarst, apteek) jms)) koos vajaliku taristuga (teenindav taristu sh tehnovõrgud, mänguväljakud, kelgunõlv, varjualused, jõulinnak, rulapark, parkla jms), millele planeeritakse puhkeala ja lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus. Planeeritava ala pindala kokku on ~1,3 ha. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualal üks ühiskondlike ehitiste maa krunt (Pos 1) ja üks maatulundusmaa krunt (Pos 2), aiamaade jaoks. Ühiskondlike ehitiste krundile on hoonete suurim lubatud arv 5. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonetel 9,0 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 2000 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 0o - 40o,  lubatud korruselisus põhihoonetel on 2 ja abihoonel 1. Kohustuslikku ehitusjoont ei määrata. Planeeringuala ulatuses olemasolevad aiamaad likvideeritakse ning neile leitakse koostöös kohaliku omavalitsusega asendusmaad (nt planeeritud krundil Pos 2 või Aiamaa maaüksusel). Juurdepääs krundile on planeeritud Põiktänavalt, krundi läänepoolsest küljest (5 m laiune juurdepääsutee) ja kergliiklejatele on planeeritud paralleelselt Põiktänavaga 2,5 m laiune kergliiklustee. Juurdepääsuks olemasolevatele säilivatele ja ümbertõstetavatele aiamaadele on ette nähtud kergkattega jalgrada. Planeeritud sõidukite parkimiskohtade arv on 34 ning planeeritud on ka elektriautode laadimiskoht. Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeameti Lõuna päästekeskusega, Transpordiametiga ja Terviseametiga. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Planeeringu elluviimine avaldab teatavat mõju planeeringuala lähinaabritele ning kohalikele elanikele, kuid seda saab käsitleda positiivsena. Piirkonda teenindaval komplekssel ja kaasaegse arhitektuuriga teenuskeskusel on positiivne sotsiaalmajanduslik mõju piirkonna jätkusuutlikule arengule ja elanike heaolu parendamisele. Samuti tõuseb asula väärtus kvaliteetse elukeskkonnana, mis omakorda avaldab positiivset mõju kinnisvara väärtusele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  13. juuni - 28. juuni 2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel planeeringute avalikustamise geoinfosüsteemis EVALD alates 13.06.2022.
Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale (kati.kala@kastre.ee, tel. 7446521), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.
Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 29. juunini 2022.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Roiu teenuskeskuse DP joonis

Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 28. oktoobri 2021 korraldusega nr 528 algatada Roiu alevikus Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu. Kastre vallal on tekkinud vajadus kavandada Roiu alevikku teenuskeskus (milles on nii noortekeskus, päevakeskus, raamatukogu, perearstikeskus (perearst, hambaarst, apteek) jms)) koos vajaliku taristuga (teenindav taristu sh tehnovõrgud, mänguväljakud, kelgunõlv, varjualused, jõulinnak, rulapark, parkla jms), millele planeeritakse puhkeala ja lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus. Planeeritava ala moodustab katastriüksus Kesktänav 2a (katastritunnus 29101:001:0718, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 23759 m2, registrikood 17179950), millest hõlmatakse planeeringualasse ca 12980 m2 suurune maa-ala. Katastriüksuse omanik on Kastre vald. Planeeritava ala pindala kokku on ~1,29 ha. Detailplaneeringu eesmärk on teenuskeskuse ja seda teenindava taristu ning rajatiste rajamine planeeritavale maa-alale ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul.  Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Kesktänav 2a katastriüksus jääb Haaslava üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel detailplaneeringute avalikustamise keskkonnas EVALD. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.