Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 28. oktoobri 2021 korraldusega nr 528 algatada Roiu alevikus Roiu teenuskeskuse detailplaneeringu. Kastre vallal on tekkinud vajadus kavandada Roiu alevikku teenuskeskus (milles on nii noortekeskus, päevakeskus, raamatukogu, perearstikeskus (perearst, hambaarst, apteek) jms)) koos vajaliku taristuga (teenindav taristu sh tehnovõrgud, mänguväljakud, kelgunõlv, varjualused, jõulinnak, rulapark, parkla jms), millele planeeritakse puhkeala ja lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus. Planeeritava ala moodustab katastriüksus Kesktänav 2a (katastritunnus 29101:001:0718, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 23759 m2, registrikood 17179950), millest hõlmatakse planeeringualasse ca 12980 m2 suurune maa-ala. Katastriüksuse omanik on Kastre vald. Planeeritava ala pindala kokku on ~1,29 ha. Detailplaneeringu eesmärk on teenuskeskuse ja seda teenindava taristu ning rajatiste rajamine planeeritavale maa-alale ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul.  Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Kesktänav 2a katastriüksus jääb Haaslava üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel detailplaneeringute avalikustamise keskkonnas EVALD. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.