Põrguvürsti katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

26.01.21

Kastre Vallavalitsus otsustas 21.jaanuari 2021 korraldusega nr 36 algatada Haaslavas külas asuva Põrguvürsti katastriüksuste detailplaneeringu ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks on Põrguvürsti katastriüksus (katastritunnus 18501:001:1199, pindala on 14,97 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 2635904). Ehitisregistri andmetel Põrguvürsti katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad. Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede lahendamine. Planeeritava ala pindala on 14,97 ha. PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Põrguvürsti katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale.  Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Koostatud keskkonnamõju eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik, sest arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei ole oodata tegevuse elluviimisel olulist negatiivset keskkonnamõju, mis ületaks keskkonnataluvust ja nõuaks täiemahulise keskkonnamõju hindamise läbiviimist.

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.

Täiendav info:
Kati Kala
maaspetsialist
744 6521