Pargi tee 10 ja Pargi tee 12 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 18.septembri 2020 korraldusega nr 526 algatada Haaslava külas asuvate Pargi tee 10 ja Pargi tee 12 katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Pargi tee 10 katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3874204, katastritunnus 29101:001:0208, pindala on 2983 ruutmeetrit, sihtotstarve 100% tootmismaa, omanik AS Emajõe Veevärk) ja  Pargi tee 12 katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3873904, katastritunnus 29101:001:0209, pindala on 7265 ruutmeetrit ja sihtotstarve 100% elamumaa, omanik ARLITEN OÜ). Ehitisregistri andmetel Pargi tee 10 katastriüksusel asub üks rajatis (ehitisregistri kood 221272392, ehitise nimetus-arenduspiirkondade vaheline veetorustik ja survekanalisatsioon) ja Pargi tee 12 katastriüksusele on ehitisregistri andmetel väljastatud üks ehitusluba nr 1812271/02679 üksikelamu ehitamiseks (ehitisregistri kood 120838573).

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine, hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja servituutide lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 10248 m2. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavolikogu 27. oktoobri 2006. a otsusega nr 57 kehtestatud Arteesia ja Anikva maaüksuste detailplaneering.Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses  EVALD.

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee