Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

8.07.22

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2022 korraldusega nr 356 kehtestada Mõra külas asuvate Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärgiks katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 4650 m2. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Pargi ja Uue-Pargi katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda Haalava valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Pargi ja Uue-Pargi kinnistud üheks elamumaa sihtotstarvet kandvaks krundiks (POS 1). Krundile võib püstitada üksikelamu (ehitise kasutamise otstarbe kood 11101) koos kuni kahe abihoonega. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 20o- 45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Juurdepääs POS 1 krundile toimub 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee mahasõidu kaudu, kus varasema detailplaneeringuga moodustatud Kure tee transpordimaa jätkub erinevaid kinnistuid läbiva nimetu kruusateena ja möödub planeeringuala lõunaküljest. Antud tee kaudu tagatakse juurdepääs planeeritud krundile. Planeeringuala piirkonnas puudub ühisveevärk. Veevarustus lahendatakse planeeringualale kavandatud puurkaevu baasil. Juhul kui perspektiivis rajatakse planeeringuala piirkonda ühisveevärk, tuleb sellega liitumiseks tehnovõrgu valdajalt taotleda vastavad tingimused. Planeeringualast ca 150 m kaugusel 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee ääres asub 54 m³ mahuga tuletõrje veevõtukoht. Planeeringuala tuletõrje veevarustus tagatakse kõrvalmaantee ääres paikneva olemasoleva veevõtumahuti baasil, mis oma kauguse ja veehulgaga tagab planeeringuala veekustutuseks vajaliku veekoguse. Käesoleval ajal puudub planeeringuala piirkonnas ühiskanalisatsioon ning reoveevarustus lahendatakse lokaalselt (reoveemahuti või biopuhasti). Elektrivarustuse planeerimisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ tellitud ja Leonhard Weiss OÜ poolt 04.-05.2021. a koostatud tööprojekti "0,4 kV liitumine – Pargi kinnistu, Mõra küla, Kastre vald, Tartu maakond" asendiplaan (LR1426-TP-EV1). Sidevarustus lahendatakse mobiilsidevõrgu baasil. Planeeringuala soojavarustus lahendatakse lokaalkütte baasil. Lubatud on kõik kütteviisid v.a kivisöe ja raskete kütteõlidega kütmine. Kütteviise võib kombineerida. Lubatud on kasutada maakütet ja muid alternatiivseid keskkonnasäästlikke süsteeme. Maakütte kontuuri võib paigaldada vaid krundi piires.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses (Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

30.05.22

Kastre Vallavalitsus võttis 26. mai 2022 korraldusega nr 294 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mõra külas asuvate Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärgiks katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.
Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 4650 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Pargi ja Uue-Pargi kinnistud üheks elamumaa sihtotstarvet kandvaks krundiks (POS 1). Krundile võib püstitada üksikelamu (ehitise kasutamise otstarbe kood 11101) koos kuni kahe abihoonega. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 20o- 45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Juurdepääs POS 1 krundile toimub 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee mahasõidu kaudu, kus varasema detailplaneeringuga moodustatud Kure tee transpordimaa jätkub erinevaid kinnistuid läbiva nimetu kruusateena ja möödub planeeringuala lõunaküljest. Antud tee kaudu tagatakse juurdepääs planeeritud krundile. Planeeringuala piirkonnas puudub ühisveevärk. Veevarustus lahendatakse planeeringualale kavandatud puurkaevu baasil. Juhul kui perspektiivis rajatakse planeeringuala piirkonda ühisveevärk, tuleb sellega liitumiseks tehnovõrgu valdajalt taotleda vastavad tingimused. Planeeringualast ca 150 m kaugusel 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee ääres asub 54 m³ mahuga tuletõrje veevõtukoht. Planeeringuala tuletõrje veevarustus tagatakse kõrvalmaantee ääres paikneva olemasoleva veevõtumahuti baasil, mis oma kauguse ja veehulgaga tagab planeeringuala veekustutuseks vajaliku veekoguse. Käesoleval ajal puudub planeeringuala piirkonnas ühiskanalisatsioon ning reoveevarustus lahendatakse lokaalselt (reoveemahuti või biopuhasti).
Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  15. juuni - 30. juuni 2022.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel planeeringute avalikustamise geoinfosüsteemis EVALD alates 15.06.2022.
Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale (kati.kala@kastre.ee, tel. 7446521), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.
Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 1. juulini 2022.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Pargi ja Uue-Pargi DP joonis

Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 25.veebruari 2021 korraldusega nr 112 algatada Mõra külas asuva Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringualaks on Pargi katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3513540, katastritunnus 18501:001:0861, pindala on 2426 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Uue-Pargi katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3513504, katastritunnus 18501:001:0860, pindala on 2224 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Eelpool nimetatud kinnistute omanik on LKA Enterprises OÜ (äriregistri registrikood 11439584). Ehitisregistri andmetel katastriüksustel hooneid ja rajatisi ei paikne, kuigi maa-ameti andmetel asub Pargi katastriüksusel tiik ja Uue-Pargi katastriüksusel hoone varemed. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 4650 m2. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Pargi ja Uue-Pargi katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.