Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 25.veebruari 2021 korraldusega nr 112 algatada Mõra külas asuva Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringualaks on Pargi katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3513540, katastritunnus 18501:001:0861, pindala on 2426 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Uue-Pargi katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3513504, katastritunnus 18501:001:0860, pindala on 2224 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Eelpool nimetatud kinnistute omanik on LKA Enterprises OÜ (äriregistri registrikood 11439584). Ehitisregistri andmetel katastriüksustel hooneid ja rajatisi ei paikne, kuigi maa-ameti andmetel asub Pargi katastriüksusel tiik ja Uue-Pargi katastriüksusel hoone varemed. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 4650 m2. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Pargi ja Uue-Pargi katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.