Meloni katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 29. juuli 2021 korraldusega nr 362 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ignase külas asuva Meloni katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 6131 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 elamukrunti (POS 1 - POS 4) ja 1 transpordimaa krunt (POS 5). Detailplaneeringuga on kavandatud igale elamukrundile üks üksikelamu koos abihoonega ning lisaks on lubatud igal elamukrundile kuni kaks 20 m2 väikeehitist. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 255 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 2 (1 põhihoone ja 1 abihoone), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonel kuni 6 m. Lubatud katusekalle põhihoonel on 25-45o ja abihoonel 10-25o, lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1.  Veeühenduse ja reoveekanalisatsiooni osas on kavandatud liitumine Ignase küla ühisveevärgiga vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt väljastatud tingimustele. Juurdepääs elamumaa kruntidele on planeeritud transpordimaa krundi (POS 5) kaudu, mis saab alguse Pikamäe teelt. Tegemist on 7 m laiuse tupiktänavaga, millele on nähtud ette kõvakattega 5 m laiuse sõidutee rajamine (sh tupiktänava lõpus ümberpööramisala 12x12m). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  27. august- 12. september 2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 27.08.2021. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 13. septembrini 2021.

Kastre Vallavalitsus otsustas 2. oktoobri 2020 korraldusega nr 559 algatada Ignase külas asuva Meloni katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Meloni katastriüksus (kinnistu registriosa nr 10832950, katastritunnus 18501:001:1516, pindala on 6131 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 6131 m2. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala, kui soovitakse olemasolevat maaüksust jagada enam kui kolmeks katastriüksuseks.  Meloni katastriüksus jääb üldplaneeringus valgele maa-alale, millel maa kasutusotstarbe muutmine võib toimuda Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.3.10.) kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus. 

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.