29.05.20

KORRALDATUD OLMEJÄÄTMEVEDU

Tulenevalt jäätmeseadusest on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärgiks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad et kaoks ära omanikuta prügi probleem ja illegaalne prügistamine. Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab jäätmeid jäätmevaldaja, kelle vald on konkursi korras välja valinud. 

Jäätmeseaduse järgi on korraldatud jäätmevedu kõigile kohustuslik.

Kastre vallas on kaks jäätmeveopiirkonda ning mõlemas piirkonnas osutab jäätmekäitlusteenuseid Ragn-Sells AS.

Info: Ragn-Sells AS, kliendiinfo tel. 6060439 E-R 8.00-17.00

e-post: info@ragnsells.com

 

JÄÄTMEVEOPIIRKONNAD JA HINNAD

 
Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri alates 01.01.2020 Haaslava piirkonnas

Jäätmemahuti suurus (m3)

Ühe korra jäätmeveo hind ilma käibemaksuta (€)

Ühe korra jäätmeveo hind koos käibemaksuga (€)

Jäätmekott kuni 0.05

1,52

1,82

0,08

0,81

0,97

0,14

1,42

1,70

0,24

2,43

2,92

0,37

3,75

4,50

0,66

6,68

8,02

0,8

8,10

9,72

1,5

15,19

18,23

2,5

25,32

30,38

4,5

45,58

54,70

 

 

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri alates 01.01.2019 Mäksa-Võnnu piirkonnas
Jäätmemahuti suurus (m3) Ühe korra jäätmeveo hind ilma käibemaksuta (€) Ühe korra jäätmeveo hind koos käibemaksuga (€)
Jäätmekott kuni 0.05 1.21

1.45

0.08 1.21 1.45
0.14 2.11 2.53
0.24 3.62 4.34
0.37 5.59 6.71
0.6 9.06 10.87
0.66 9.97 11.96
0.8 12.08 14.50
1.1 16.61 19.93
1.5 22.65 27.18
2.5 37.75 45.30
4.5 67.95 81.54

 

 

JÄÄTMEVEO PEATAMINE

Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Täidetud taotlus esitatakse vallavalitsusele, kes kontrollib taotluses

esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunu staatus tähendab, et taotleja on kohustatud peale mitteliitunuks lugemise tähtaja lõppemist esitama oma jäätmete käitlemise kohta kirjaliku selgituse.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus (Võnnu)

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus (Mäksa)

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise (Haaslava)

Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale (nt naabrid) kasutada ühist jäätmekogumismahutit, esitades kohalikule omavalitsusele vastavasisulise kirjaliku taotluse.

JÄÄTMEVEO SAGEDUS

Jäätmeveo sagedus ja mahutite suurus on sätestatud korraldatud jäätmeveo rakendamise korras. Jäätmevedu ei saa toimuda harvemini kui on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas, st tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ning hajaasustuses vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

 

 

Kogumismahutite tühjendamise ja jäätmeveo sagedused tiheasustusalal ja hajaasustusalal VÕNNU JA MÄKSA PIIRKONNAS

Korterite arv elamus

 Kogumismahuti suurus

Minimaalne tühjendamise intervall

Hajaasustusala

 

 

1 kuni 2

Jäätmekott kuni 50 liitrit

1 kord 12 nädala tagant

1 kuni 2

80 liitrit ja suurem

1 kord 12 nädala tagant

3 ja enam

240 liitrit ja suurem

1 kord 12 nädala tagant

Tiheasustusala

1 kuni 2

80 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

3 kuni 10

240 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

11 kuni 20

600 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

21 kuni 30

1500 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

31 ja enam

2000 liitrit ja suurem

1 kord 4 nädala tagant

 

Võnnu piirkonna tiheasustusala: Võnnu alevik
 (Võnnu Vallavolikogu 13.06.2012 määrus nr 10 „Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri")

Mäksa piirkonna tiheasustusala: Melliste, Kaagvere tiheasustusala, Mäksa tiheasustusala, Võõpste tiheasustusala 
(Mäksa Vallavolikogu 17.09.2012 „Mäksa valla jäätmehoolduseeskiri" määrus nr 13).

 

Kogumismahutite tühjendamise ja jäätmeveo sagedused tiheasustusalal ja hajaasustusalal HAASLAVA PIIRKONNAS

Tiheasustusalad: Roiu alevik

Külade tiheasustusega alad: Kurepalu, Mõra, Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Ignase, Päkste ja Kriimani
(Haaslava Vallavolikogu 13.05.2011 määrus nr 27 „Haaslava valla jäätmehoolduseeskiri")

Tühjendamise sagedus:

 I tasandil (tiheasustusalal) segaolmejäätmete vedamise sagedus:
 1) ühepereelamud ja korterelamud (4 ja vähem korterit) – vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul;
 2) korterelamud (5 ja enam korterit) – vähemalt kaks korda 4 nädala jooksul. 
 II tasandil (hajaasustusalal) segaolmejäätmete vedamise sagedus:
 1) ühepereelamud ja korterelamud (4 ja vähem korterit) – vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul;
 2) korterelamud (5 ja enam korterit) – vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul.

 

 

ÕIGUSAKTID

Haaslava valla jäätmehoolduseeskiri
Mäksa valla jäätmehoolduseeskiri

Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri

 

Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord

Võnnu valla korraldatud jäätmeveo kord