Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 9. septembri 2022 korraldusega nr 467 kehtestada Haaslava külas asuva Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärk muuta kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusõigust ning katastriüksuse sihtotstarvet. Planeeritava ala pindala kokku on 3318 ruutmeetrit. Planeeringualal kehtib Haaslava Vallavolikogu 11.12.2006 otsusega nr 59 kehtestatud Pajupõllu maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda Haalava valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Käesoleva detailplaneeringuga määratakse Jõe tn 1 krundile ärimaa sihtotstarve kaubandushoone püstitamiseks. Krundi piire ei muudeta. Planeeritud hoonete suurim lubatud arv krundil on 2. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 460 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 0o - 30o,  lubatud korruselisus on 1. Planeeringuala ja sellega piirnevate elamumaade vahele on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgune võrk- või puitaed. Läbipaistmatu puitpiirde kasutamisel tuleb see vähemalt joonisel 4 näidatud ulatuses varjata hekiga, et säilitada piirkonna esteetilisus ning tagada privaatsus äri- ja elamumaade vahel. Ülejäänud krundi piiridele piirdeaeda ette ei nähta. Sõidukite juurdepääs planeeringualale toimub Jõe tänavalt. Olemasolevate ja projekteeritud kergliiklusteede ühendused planeeringualaga on kavandatud krundi kirdenurka ja lõunapoolsele küljele 2,5 m laiuste teedega. Mugava ja ohutu liikumise tagamiseks on Jõe tänava jalg- ja jalgrattatee ühendus planeeringualale kavandatud ülekäigurajaga. Detailplaneeringu veevarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt 08.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00071. Planeeringuala tuletõrje veevarustus tagatakse Jõe tn 1 krundile lähimast hüdrandist, mis asub Jõe tänava ja Heki tee ristmikul ning jääb planeeringualast u 45 m kaugusele. Detailplaneeringu kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt 08.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00071. Krundi kõvakattega pindadel tekkiv sademevesi suunatakse vertikaalplaneerimise teel hoonest eemale, juhitakse kallete abil restkaevudesse ja suunatakse rohealale, kus see krundisiseselt pinnasesse immutatakse. Parklast kogutav sademevesi tuleb enne immutamist puhastada õlipüüduriga. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 16.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr 413122. Sidevarustuse lahendamisel on aluseks võetud Telia Eesti AS 07.06.2022. a koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 36542940. Soojavarustus lahendatakse lokaalküttega.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses (Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

 

Jõe tn 1 detailplaneeringu joonis

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee

Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

6.04.23

Kastre Vallavalitsus võttis 26. juuli 2022 korraldusega nr 373 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on seada Jõe tn 1 katastriüksusele ehitusõigus kaubandushoone püstitamiseks.

Planeeritava ala pindala kokku on 3318 ruutmeetrit. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata Jõe tn 1 krundile ärimaa sihtotstarve kaubandushoone püstitamiseks. Krundi piire ei muudeta. Planeeritud hoonete suurim lubatud arv krundil on 2. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 460 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 0o - 30o,  lubatud korruselisus on 1. Planeeringuala ja sellega piirnevate elamumaade vahele on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgune võrk- või puitaed. Läbipaistmatu puitpiirde kasutamisel tuleb see vähemalt joonisel 4 näidatud ulatuses varjata hekiga, et säilitada piirkonna esteetilisus ning tagada privaatsus äri- ja elamumaade vahel. Ülejäänud krundi piiridele piirdeaeda ette ei nähta. Detailplaneeringuga nähakse ette täiendava haljastuse rajamine eeskätt planeeringuala ja sellega piirnevate elamumaade vahele, et moodustada erineva sihtotstarbega maaüksuste üleminekul haljastuslik puhver. Planeeringuala põhja- ja loode-läänepoolsele piirialale on ette nähtud väikesekasvulise (kasvukõrgus kuni 8 m) kõrghaljastuse rajamine ja täiendavalt kavandatud hekk, et tagada Heki tee 8 ja Heki tee 10 kinnistute õuealadel privaatsus. Sõidukite juurdepääs planeeringualale toimub Jõe tänavalt. Olemasolevate ja projekteeritud kergliiklusteede ühendused planeeringualaga on kavandatud krundi kirdenurka ja lõunapoolsele küljele 2,5 m laiuste teedega. Mugava ja ohutu liikumise tagamiseks on Jõe tänava jalg- ja jalgrattatee ühendus planeeringualale kavandatud ülekäigurajaga. Detailplaneeringu veevarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt 08.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00071. Planeeringuala tuletõrje veevarustus tagatakse Jõe tn 1 krundile lähimast hüdrandist, mis asub Jõe tänava ja Heki tee ristmikul ning jääb planeeringualast u 45 m kaugusele. Detailplaneeringu kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt 08.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00071. Krundi kõvakattega pindadel tekkiv sademevesi suunatakse vertikaalplaneerimise teel hoonest eemale, juhitakse kallete abil restkaevudesse ja suunatakse rohealale, kus see krundisiseselt pinnasesse immutatakse. Parklast kogutav sademevesi tuleb enne immutamist puhastada õlipüüduriga. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 16.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr 413122. Sidevarustuse lahendamisel on aluseks võetud Telia Eesti AS 07.06.2022. a koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 36542940. Soojavarustus lahendatakse lokaalküttega.

Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga, Terviseametiga ja Transpordiametiga. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  17. augustist 1. septembrini 2022.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel planeeringute avalikustamise geoinfosüsteemis EVALD alates 17.08.2022.

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale (kati.kala@kastre.ee, tel 744 6521), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.

Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 2. septembrini 2022.

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee

Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

14.04.22

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. aprilli 2022 korraldusega nr 184 algatada Haaslava asuva Jõe tn 1 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritava ala moodustab Jõe tn  1 katastriüksus (katastritunnus 29101:001:1300, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 3318 m2, registrikood 17179950). Katastriüksuse omanik on RRLektus Aktsiaselts (äriregistri kood 10072791). Planeeritava ala pindala kokku on 3318 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on seada ehitusõigus kaubandushoone püstitamiseks. Kauplushoone maksimaalseks ehitisealuseks pindalaks on planeeritud 600 m2. Antud alal kehtib Haaslava Vallavolikogu 11.12.2006 otsusega kehtestatud Pajupõllu maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust. PlanS § 124 lõike 5 alusel on detailplaneeringu koostamisel, kui planeering on aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 kohasele tegevusele, kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. PlanS § 124 lõike 6 kohaselt tuleb detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ja planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal, mistõttu puudub vajadus eelhinnangu koostamiseks ja seeläbi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumiseks. Maa-ameti andmetel ei ole Jõe tn 1 katastriüksusel ega lähiümbruses registreeritud kaitsealuseid liike. Kokkuvõttes järeldub, et kavandataval tegevusel puudub keskkonnamõju eelhinnangu andmise kohustus. Siit ka järeldub, et keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse korral ei pea küsima seisukohta asjaomastelt asutustelt KeHJS § 33 lõike 6 sätestatud korras. Samuti ei ole vaja anda keskkonnamõju eelhinnangut edasisel tegevuslubade taotlemisel (sh ei kohaldu KeHJS § 61 lg 3 alusel kehtestatud Keskkonnaministri 16.08.2017 määrus nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded"). Kastre Vallavalitsus on seisukohal, et keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik PlanS § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.