Heki tee 6 detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 12. augusti 2021 korraldusega nr 388 algatada Haaslava külas asuva Heki tee 6 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Heki tee 6 katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3919704, katastritunnus 29101:001:1075, pindala on 1449,0 m2, sihtotstarve 100% elamumaa. Planeeritava ala pindala on 1499 m2. Ehitisregistri andmetel asub Heki tee 6 katastriüksusel 1 hoone (ehitisregistri kood 120784898, ehitise nimetus-üksikelamu, ehitisealune pind 185,8 m2). Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga  määratud ehitusõiguse muutmine,   hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavolikogu 11.detsembri 2006.a otsusega nr 59 kehtestatud „Pajupõllu maaüksuse detailplaneering". Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel detailplaneeringute avalikustamise keskkonnas EVALD.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.