Meelespea hajaasustuse programmist toetust saanud projektile

10.07.20

Hajaasustuse programmiga seonduvad tegevused (kui oled saanud positiivse otsuse enda taotluse kohta):

 1. Kui projekt on seotud kanalisatsiooniga, sh septiku, biopuhasti rajamine ja torutööd:
  1. Ehitisregistris tuleb esitada ehitusteatis – www.ehr.ee; koos ehitisteatisega tuleb üles laadida planeeritava projekti selgitav materjal (siinkohal küsi abi ja infot enda projektis esitatud tööde tegija käest).
  2. Vallavalitsus vaatab ehitisregistri taotlused üle, vajadusel saadab parandusteks tagasi
  3. Kui ehitisregistri toimingutega on korras, vormistab Vallavalitsus toetuslepingu ning saadab toetuse saajale allkirjastamiseks
  4. Kui toetuslepingul on toetuse saaja allkiri olemas, kannab Vallavalitsus 90% toetuse summast toetuse saaja kontole ning võib töödega alustada!
 2. Kui projekt on seotud puurkaevuga
  1. Vallavalitsusele tuleb esitada puurkaevu asukoha kooskõlastamise avaldus, kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa1.pdf. Selle täitmisel küsi abi ja juhendamist enda projektis esitatud tööde tegija käest, ehk kaevumeistrilt.
  2. Peale asukoha kooskõlastamist tuleb ehitisregistris esitada ehitusloa taotlus – www.ehr.ee. Ehitusloa taotlus sisaldab projekti, mille saad küsida enda tööde tegija käest.
  3. Kui ehitisregistri toimingutega on korras, vormistab Vallavalitsus toetuslepingu ning saadab toetuse saajale allkirjastamiseks
  4. Kui toetuslepingul on toetuse saaja allkiri olemas, kannab Vallavalitsus 90% toetuse summast toetuse saaja kontole ning võib töödega alustada!
 3. Kui projekt on seotud veepuhastusseadmetega
  1. Veepuhastusseadmete lisamiseks ei ole vaja ehitisregistri toiminguid.
  2. Toetuse saamiseks tuleb sõlmida toetusleping.
  3. Kui toetuslepingul on toetuse saaja allkiri olemas, kannab Vallavalitsus 90% toetuse summast toetuse saaja kontole ning võib töödega alustada!

 

Tuletame meelde, et töödega ei tohi enne lepingu sõlmimist alustada!

Hajaasustusprogramm 2020 taotlemine

 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020. a. Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 17.02.2020 kuni 17.04.2020.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,

millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2020);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2015-2019) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.  Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest. Riigi Tugiteenuste kodulehel on olemas „Arvutamise abimees", kus eelnevalt sisestatud vorm aitab arvutada omaosaluse summa.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2021.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga (keskkonnaspetsialist Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee).

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Esitada tuleb järgnevad dokumendid: taotlusvorm, valdkonna projekti tegevuste kirjeldus ning projekti eelarve (Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel vormid olemas). Lisaks garantiikiri omaosaluse summa kinnitamiseks ja kaks hinnapakkumist planeeritavate tööde kohta. Kvalifitseeruvad ainult Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel olevad avalduste vormid.

 

 

Orienteeruv ajakava:

 • Alates 17.04.2020 avalduse läbitöötamine; hindamiskomisjoni moodustamine;
 • Mai 2020: hindamiskomisjon tutvub taotluses kajastatud majapidamistega;
 • Juuni – juuli 2020: riigihalduse ministri käskkiri riigi toetusvahendite jaotuse kohta; toetuse saanud majapidamiste väljakuulutamine Vallavalitsuse korraldusega;
 • August 2020: riigipoolne toetusraha väljamakse kohalikule omavalitsusele; algab toetuslepingute sõlmimine (tingimusel kui toetuslepingu tingimused on majapidamisel täidetud);
 • August – September 2020: Projektis ettenähtud töödega alustamine.

 

 

Tööde lõppemisele järgnev ARUANDLUS:

 1. Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
  1. Kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  2. Veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Aruandluse dokumendi saab kätte SIIT: Hajaasustuse programmi – Dokumendid: „Toetuse kasutamise aruanne 2020".

 

20.02.19

Riigihalduse ministri 19.02.2019.a käskkirjaga nr 1.1-4/22 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019.a ning taotluse esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.a.

Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 11.03.-13.05.2019.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2014-2018) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.  Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. 
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2020. 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
Toimetaja: MART KEERUTAJA
25.09.18

Info hajaasustuse programmi kohta on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt, aadressil
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

ARUANDLUS:

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

Kulu- ja maksedokumentide koopiad,

Veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Aruande vormid on leitavad SIIN

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2018.aastal: tabel.

Alus: Kastre Vallavalitsuse 30.08.2018 korraldus nr 376 „Hajaasutsue programmi taotluste rahuldamine".
27.03.19

Riigihalduse ministri 20.03.2018.a käskkirjaga nr 1.1-4/66 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 9. aprill 2018.a ning taotluse esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018.a.

Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 09.04.-11.06.2018.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2013-2017) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.  Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. 
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2019. 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 

 

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 käskkirjas nr 1.1 1/14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Hajaasustuse programmi määrus - https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007?leiaKehtiv

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Kastre vallas on keskkonnaspetsialist Mirjam Loks. Info: e-post mirjam.loks@kastre.ee, tel. 5341 4205.

Vastavalt Kastre Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusele nr 174Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine ning kohaliku omavalistuse eelistatud sihtrühma  ja valdkonna prioriteetsuse mitte määramine" on moodustatud hajaasustuse programmi  hindamiskomisjon järgnevalt:

komisjoni esimees Tõnu Muru- abivallavanem;
Liikmed: Mirjam Loks - keskkonnaspetsialist;
Heiki Tooming- ehitusspetsialist;
Mart Keerutaja- arendusspetsialist;
Maanus Ringo- maaspetsialist.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse EAS´i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel. Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetavate valdkondade prioriteetsus.

Hajaasustuse programmist 2018.a toetavate valdkondade prioriteetusust ja eelistatud isikute sihtrühmi Kastre vallas ei ole täiendavalt määratud