Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

16.11.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 12.novembri 2020 korraldusega nr 640 algatada Haaslava külas asuva Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Lehise tee 1, Lehise tee 3, Lehise tee 5, Lehise tee 7, Lehise tee 9, Lehise tee 11, Lehise tee, Arukase tee, Arukase tee 2, Arukase tee 4, Arukase tee 6, Arukase tee 8, Arukase tee 10 katastriüksused. Nimetatud katastriüksuste omanik on FARAMADA OÜ.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga  määratud ehitusõiguse muutmine (üksikelamust paarismajaks),  hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,40 ha. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 10.märtsi 2011.a korraldusega nr 35 kehtestatud „Südame maaüksuse detailplaneering". Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.

 

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.