Projekteerimistingimuste andmine:

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Kohalik omavalotsus väljastab projekteerimistingimused hoone või rajatise püstitamiseks/rajamiseks või laiendamiseks üle 33 protsendi esialgu kavandatud mahust. 
Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused, kui:
- detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle 5 aasta;
- detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
- detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitustegevusel nõutud dokumente reguleerivad Ehitusseadustiku lisad:

1. Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
2. Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta 

Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega Ehitusregistris

Ehitusprojekt peab vastama kehtivatele nõuetele.

Kasutusloa taotlus esitatakse Ehitisregistris elektroonselt. Kasutusloaga koos esitatakse ehitusprojekt ja ehituslik täitedokumentatsioon.
Riigilõivud projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade taotlemisel kantakse Kastre Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE531010102034612006.