7.04.20

Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 229 algatada Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Kalliku katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0500, pindala on 5,14 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 3601104). Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala on 5,14 hektarit. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Kalliku katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

 

Korralduse ja korralduse lisadega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=156826

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
7.04.20

Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 230 algatada Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Ugandi katastriüksus (katastritunnus 91501:004:0044, pindala on 3,04 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 2770904). Ehitisregistri andmetel paikneb katastriüksusel  üks hoone, elamu (ehitisregistri kood 120678148, ehitise seisund-ehitamisel, ehitisealune pind 174,2 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega,  kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 3,04 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Võnnu valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Korralduse ja korralduse lisadega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=156825

Toimetaja: MART KEERUTAJA
3.04.20

Hinnapakkumuse küsimine detailplaneeringu koostamiseks

 

Kastre Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda hinnapakkumisel teenuse ostmiseks „Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine" vastavalt Planeerimisseadusele, Kastre valla õigusaktidele, riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded", Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011 määrusele nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule", keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" ja muudele asjakohastele õigusaktidele.

 

Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone, seda teenindava taristu, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 12167 m2. Planeeritava ala moodustavad katastriüksused Pihlaka tee 34 (katastritunnus 29101:001:0507, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1360 m2) ja Pihlaka tee 36 (katastritunnus 29101:001:0508, sihtostarve tootmismaa 100%, pindala 10807 m2).

 

 

Detailplaneeringu koostamise hinnapakkumuses palume arvestada järgmise infoga:

 

1.      Detailplaneeringu koostamisel tuleb aluseks võtta asjakohane geoalus, mis ei ole vanem kui kuus (6) kuud;

2.      Kastre Vallavalitsus väljastab lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks vastavalt planeerimisseadusele;

3.      Planeerija kinnitab, et tal on olemas detailplaneeringu koostamise õigus PlanS § 4 ja § 6 punkt 10 tähenduses;

4.      Planeerija koostab planeeringulahenduse ruumilised illustratsioonid;

5.      Planeerija osutab igakülgset abi kirjade koostamisel ja vastamisel kogu detailplaneeringu menetluse jooksul;

6.      riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded" kohaselt;

7.      Planeeringu avalikeks aruteludeks (sh avalik väljapanek) tuleb esitada planeering digitaalselt ja paberkandjal;

8.      Planeerija osaleb ärakuulamisel (kui on vajadus) pärast detailplaneeringu esitamist heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile;

9.      Kehtestamiseks tuleb esitada planeering digitaalselt (USB mälupulgal või CD plaadil) ning paberkandjal kahes (2) eksemplaris;

  1. Menetlusdokumendid komplekteerib ja planeeringu kooskõlastab valitsusasutustega Kastre Vallavalitsus. Koostööd tehnovõrkude valdajatega teeb (sh taotleb tehnilisi tingimusi)  planeerija;
  2. Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksustel kehtib Haaslava Vallavalitsuse 6. detsembri 2007. a korraldusega nr 282 kehtestatud Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuste detailplaneering, mis uue detailplaneeringu kehtestamisel muutub osaliselt kehtetuks. Planeeringu koosseisus tuleb esitada kõnealuse detailplaneeringu kehtetuks muutuva ala joonis;

12.  Kõikides tingimustes lepitakse eraldiseisvalt kokku sõlmitavas lepingus.

 

Pakkumuse koostamisel palume arvestada, et detailplaneeringu kehtestamine oleks tähtajaga 31.12.2020 alates algatamisest.

 

Eduka pakkumuse valimisel on hindamise kriteeriumiks soodsaim pakkumus (madalaim hind).

 

Pakkumus palume esitada e-posti teel aadressile vald@kastre.ee hiljemalt 13. aprilliks 2020.

 

Küsimuste või lisainformatsiooni korral palun pöörduda maaspetsialist Kati Kala poole (kati.kala@kastre.ee, 7446521).
Toimetaja: MART KEERUTAJA
31.03.20

Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Anname Teile teada, et Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 9. märts – 23. märts 2020, mis korraldati valla veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud. Planeerimisseaduse § 135 lõike 2 alusel ei ole valiku arutelu korraldamine nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi.

Varasema info kohaselt pidi avalik arutelu toimuma 1. aprillil  2020 kell 16:00 Kastre Vallavalitsuses, kuid eelnevast tulenevalt jätab Kastre Vallavalitsus Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu 1. aprillil ära.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Toimetaja: MART KEERUTAJA
30.03.20
Kastre Vallavalitsus otsustas 26.märtsil 2020 toimunud istungil lõpetada Kastani ja Keskuse vkt 12 maaüksuste detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 200). Planeering oli algatatud Kastre Vallavalitsuse 19. oktoobri 2018 korraldusega nr 484. Planeering on algatatud Aardla külas asuvatele Kastani katastriüksusele (katastritunnus 18501:001:0657, maakasutuse sihtostarve 100% tootmismaa) ja Keskuse vkt 12 katastriüksusele (katastritunnus 18501:001:1214, maakasutuse sihtostarve 100% elamumaa) eesmärgiga muuta maaüksuste sihtostarvet, jagada kruntideks ja määrata ehitusõigus elamute püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on 26647 m2. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi Ain Koorits. Detailplaneeringu algatamise ajal oli kinnistu omanik Ain Koorits ning käesoleval ajal kaasomanikud Sponhold OÜ (1/10 kaasomani osa) ja Rasmus Villakov (9/10 kaasomandi osa). Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punki 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Rasmus Villakov, kes on ka Sponhold OÜ esindaja, on esitanud avalduse (registreeritud 11. märtsil 2020. a kirja nr 6-3/540 all) detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda Kastre valla dokumendiregistris, veebilehel ja tööajal Kastre Vallavalitsuses. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.
30.03.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 26. märts 2020 korraldusega nr 201 kehtestada Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste arendustegevustega Südame (katastritunnus 29101:001:0165, pindala 20818 m2, sihtotstarve 100%  üldkasutatav maa), Südame puhasti (katastritunnus 29101:001:0168, pindala 713 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa), Südame puurkaev (katastritunnus 29101:001:0169, pindala 4143 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) ja Kaarli (katastritunnus 18501:001:1291, pindala 515 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 ridaelamu krunti, 2 üldmaa krunti ning 1 elamumaa krunt, millele ehitusõigust ei seata ja see liidetakse Suure-Südame kinnistuga ning 1 tootmismaa krunt. Ridaelamu krundil on hoonete suurim lubatud arv 1, kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus. Ridaelamute juurde on kavandatud kokku 110 parkimiskohta. Üldkasutatavale maale on lubatud rajada koerte jalutusväljak ( ca 2000 m2).   Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Link: materjalid (seletuskiri, joonised, korraldus) 
18.03.20

Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17.veebruar-2.märts 2020. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal, ajavahemikul 17.veebruar-2.märts 2020, arvamusi ei esitatud. Riina Kalda edastas 3.märtsil e-maili teel  omapoolse arvamuse. Kastre vallavalitsus võttis kirjalikult esitatud arvamuse arvesse. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 11.märtsil 2020 Kastre Vallavalitsuses. Arutelule tuli kaks inimest (planeerija/projekti juht Mart Hiob ja Risto Kalda -Allikaoru kinnistu kaasomaniku esindaja). Arutati reoveepuhasti toimimise ja sadevee teemat. Planeerimisseaduse §138 lõige 2 alusel ei esitata detailplaneeringut Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks, kui detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused on arvesse võetud. Käesoleval juhul on detailplaneering koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused on arvesse võetud.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Mõraoja vkt 7 katastriüksuse vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kastre Vallavalitsus võttis 13. veebruaril 2020 korraldusega nr 114 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Mõraoja vkt 7 katastriüksuse (katastritunnus 18502:001:0028) pindala on 2544 m2 ja sihtotstarve 100% elamumaa. Planeeritav ala asub Kurepalu järve kontaktalal. Ehitisregistri andmetel paikneb Mõraoja vkt 7 katastriüksusel üks hoone (ehitiseregistri kood 120190928, ehitisealune pind 79 m2 , kasutamise otstarve suvila). Detailplaneeringu eesmärgiks on seada olemasolevale kinnistule ehitusõigus ja arhitektuurinõuded olemasoleva hoone ümberehitamiseks. Samuti vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette nende muutmine. Planeerimisseaduse § 125 lõige 1 punkt 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui soovitakse olemasoleva hoone laiendamist üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Avalduse kohaselt kavandatakse planeeringuga olemasoleva hoone (ehitisealuse pinnaga 79 m2) suurendamist kuni 250 m2. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Mõraoja vkt 7 jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt Mõraoja vkt 7 katastriüksuse piire ei muudeta. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m2 ning hoonete suurim lubatud arv krundil on 2. Lubatud on püstitada üksikelamu kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus (suurim lubatud sügavus 3 meetri) ning abihoone, kõrgusega kuni 5 meetrit. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele on lubatud hoonestusalasse ehitada 1 kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoone (nt grillmaja, kasvuhoone jms). Mõraoja vkt 7 kinnistul säilib ajutiselt olemasolev veevarustus kinnistust kirdesuunas asuvast ühispuurkaevust. Kinnistul on kohustus liituda Emajõe Veevärgi poolt rajatud ühisveevärgiga vahetult peale ühisveevärgi torustike väljaehitamist. Olemasolev reoveekogumismahuti on ette nähtud likvideerida. Mõraoja vkt 7 kinnistu reovesi on ette nähtud juhtida ajutise lahendusena kinnistu idaossa planeeritud kinnisesse biopuhastisse. Kinnistul on kohustus liituda Emajõe Veevärgi poolt rajatud ühiskanalisatsiooniga vahetult peale ühiskanalisatsioonitorustike väljaehitamist. Krundile on planeeritud maaküte. Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud AS Emajõe Veevärgiga ja Keskkonnaametiga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  9. märts- 23. märts 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 23. märtsi 2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 1. aprillil 2020 algusega kell 16.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Link, millelt on võimalus tutvuda planeeringu materjaliga (Seletuskiri, joonised, kooskõlastused ja korraldus) - https://drive.google.com/open?id=1gVFZN8G52ZQHZYjEUaaGuhGUGPWRtzvs

 

10.02.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 6. veebruaril 2020 korraldusega nr 93 algatada Haaslava külas asuva Võsu katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Võsu katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0181, pindala on 2,0 ha ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood 2885504). Ehitisregistri andmetel paikneb Võsu katastriüksusel üks hoone (ehitiseregistri kood 104002703, ehitisealune pind 139 m2 , kasutamise otstarve üksikelamu). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 2,0 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja  Ametlikes Teadaannetes. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega (sh planeeringuala piir)tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=151142

Toimetaja: MART KEERUTAJA
19.02.20

Kastre Vallavalitsus võttis 24. jaanuaril 2020 korraldusega nr 69 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala moodustavad Südame (katastritunnus 29101:001:0165), Südame puhasti (katastritunnus 29101:001:0168), Südame puurkaev (katastritunnus 29101:001:0169) ja Kaarli (katastritunnus 18501:001:1291) katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 10. märtsi 2011. a korraldusega nr 35 kehtestatud Südame maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 ridaelamu krunti (POS 1- POS 4), 2 üldmaa krunti (POS 5 ja POS 6) ning 1 elamumaa krunt POS 7, millele ehitusõigust ei seata ja see liidetakse Suure-Südame kinnistuga ning 1 tootmismaa krunt POS 8. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala POS 1 ja POS 2 on 680 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1. POS 3 ja POS 4 on hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 775 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1. POS 1-POS 4 on lubatud püstitada ridaelamu kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus. Ridaelamute juurde on kavandatud kokku 110 parkimiskohta. POS 6 on lubatud rajada koerte jalutusväljak ( ca 2000 m2) ja POS 8 asub olemasolev reoveepumpla.

Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga (tehnilised tingimused nr 328302),  Telia Eesti AS-ga (tehnilised tingimused nr 32288754) ja AS-ga Emajõe Veevärk (ülevaatamise otsus nr:19-00256).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  17. veebruar- 2. märts 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 2. märtsi 2020.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11. märtsil 2020 algusega kell 16.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Link, millelt on võimalus tutvuda planeeringu materjaliga (Seletuskiri, joonised, kooskõlastused ja korraldused)

13.01.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 8. jaanuaril 2020 korraldusega nr 12 algatada Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Annuka-Palu katastriüksus (katastritunnus 50101:002:0035, pindala on 12,49 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 209704). Ehitisregistri andmetel paikneb Annuka-Palu katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 12,49 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Mäksa valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=147169

Lugupidamisega
Kati Kala
Maaspetsialist
Kastre Vallavalitsus
Tel.7446521
 
Toimetaja: MART KEERUTAJA
15.10.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. oktoobri 2019 korraldusega nr 558 algatada Päkste külas asuva Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Reinujõe katastriüksus (katastritunnus 18502:004:0136, pindala on 3,12 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 11261750). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus elamumaakruntideks ning neid teenindavateks transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks. Määrata ehitusõigus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastuse lahendus. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=138516

Toimetaja: MART KEERUTAJA
14.10.19
Kastre Vallavalitsus soovib, seoses Haaslava lasteaiahoone ehitusprojekti koostamisega, nihutada kuni 6% ulatuses hoonestusala Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Toominga tee 1, Paju tee 1 ja 2 kinnistute detailplaneeringu lahendusega kavandatud, positsioonil nr 322, planeeritud aadressil Savipaju tee 24.
Kastre Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kastre valla veebilehel alates 14. oktoobrist kuni 28. oktoobrini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul saavad isikud, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid.
Toimetaja: MART KEERUTAJA
19.07.19
Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada
Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav
ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja kü (katastritunnus
18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia
varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige
sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna
suurendamine). Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja kü
sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa
20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete
suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone,
spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on
lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m.
Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse
hooned ning rajatised.
 
Korraldusega on võimalik tutvuda lingilt:
 
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda lingilt: https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q
 
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka tööajal Kastre
Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald).
 
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee ,
7446521.
19.07.19
Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.juuli-14.juuli
2019. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kastre
Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud. Avaliku
väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 18.juulil 2019 Kastre
Vallavalitsuses. Arutelule inimesi ei tulnud. Planeerimisseaduse §138 lõige
2 alusel ei esitata detailplaneeringut Rahandusministeeriumile
heakskiitmiseks, kui detailplaneering on koostatud kooskõlas
üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu
kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud
arvamused on arvesse võetud. Käesoleval juhul on detailplaneering koostatud
kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud
detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust.
18.07.19

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja katastriüksust (katastritunnus 18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa 20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone, spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  01. juuli - 14. juuli 2019. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 14. juuli 2019.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18. juulil 2019 algusega kell 10.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Planeeringu materjalid - https://drive.google.com/open?id=1gnhH2HwkCUR3lJTQUKKrSqw4aStY7JSJ

Detailplaneeringu kehtestamine - https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q

 

 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
16.05.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 14.mail 2019 korraldusega nr 265 algatada Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustavad Südame (registriosa nr 12274350, katastritunnus 29101:001:0165, pindala 20818 m2, sihtotstarve 100%  üldkasutatav maa), Südame puhasti (registriosa nr 12274050, katastritunnus 29101:001:0168, pindala 713 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa), Südame puurkaev (registriosa nr 2587804, katastritunnus 29101:001:0169, pindala 4143 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) ja Kaarli (registriosa nr 4706404, katastritunnus 18501:001:1291, pindala 515 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) katastriüksused. Ehitisregistri andmetel Südame, Südame puhasti ja  Südame puurkaevu katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad. Kaarli katastriüksusel paikneb üks hoone (ehitisregistri kood 104049941, ehitise nimetus-kuur). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=125162

17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019. a korraldusega nr 229 algatada Aardla külas asuva Angervaksa ja Kadakavälja katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Aardla külas ja hõlmab Angervaksa (katastritunnus 18501:001:1499, pindala on 3,46 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kadakavälja (katastritunnus 18501:001:1067, pindala on 17462 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Kadaka tee (katastritunnus 18501:001:1068, pindala 2574 m2 ja sihtotstarve 100 % transpordimaa). Planeeritava ala pindala kokku on ca 5,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida elamumaale üldplaneeringu järgse elamukvartali lahenduse (s.h tagada kinnistutele liitumise kohaliku vee ettevõtte juures). Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121129

Toimetaja: MART KEERUTAJA
17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. aprillil 2019. a korraldusega nr 214 algatada Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Männi tee 4 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0854) pindala on 4549 m2 ja sihtotstarve 100% tootmismaa. Männi tee 13 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0853) pindala on 7206 m2 ja sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa. Ehitisregistri andmetel Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad, kuigi maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja lisaks on ette nähtud muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121200

Toimetaja: MART KEERUTAJA

Kastre Vallavalitsus otsustas 02. veebruari 2019. a korraldusega nr 187 algatada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Pärnavälja katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:1221, registriosa number 4467904) pindala on 15,13 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Ehitisregistri andmetel paikneb Pärnavälja katastriüksusel 4 hoonet  ja 7 rajatist. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega(eelkõige hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=119731

 

Kastre Vallavalitsus otsustas 22. veebruari 2019. a korraldusega nr 91 algatada Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Kurepalu külas ning hõlmab Mõraoja vkt 7 katastriüksust (katastritunnus 18502:001:0028, sihtotstarve elamumaa 100%). Planeeritava ala pindala on 2544 m2. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõige 1 punkt 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui soovitakse olemasoleva hoone laiendamist üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Avalduse kohaselt kavandatakse planeeringuga olemasoleva hoone (ehitisealuse pinnaga 79 m2) suurendamist kuni 250 m2.
PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Mõraoja vkt 7 jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga ning eelpool kirjutatule tuginedes on põhjendatud detailplaneeringu koostamise algatamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on seada olemasolevale kinnistule ehitusõigus ja arhitektuurinõuded olemasoleva hoone ümberehitamiseks. Samuti vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette nende muutmine. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521. 
 
link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda
https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=114978&o=915&u=-1&o2=-1&hdr=hp&tbs=all