Detailplaneeringute avalikustamise keskkond

3.11.20

Kastre vallas on kasutusel geoinfosüsteem KOVGIS EVALD.

Omavalitsuse elanikud, külalised ning kõik, kes omavalitsuses toimuva vastu huvi tunnevad, saavad kasutada KOVGIS EVALD -i avalikku osa selleks, et tutvuda planeeringute, mõõdistuste, munitsipaalmaade infoga või vajadusel otsida asutust, vaatamisväärsust, turismiinfot ja kõike muud, mis on KOVGIS EVALD –i infokihtidesse koondatud.

 

Geoinfosüsteemi EVALD võimalused avalikule kasutajale:

 1. Vaadata ja navigeerida (liigutada, suurendada ja vähendada) elektroonilist kaarti Eesti ala ulatuses. Elektrooniline kaart koosneb valitud aluskaardist ja sellele kuvatavast infost.
 2. Otsida mingi objekti asukohta aadressi, katastritunnuse või koordinaatide järgi.
 3. Otsida objekte kasutades kaardikihtidele koondatud infot.
 4. Kuvada kaardil kogu infokihtide menüüs asuvat infot..
 5. Otsida ja kuvada kaardil vallavalitsuse poolt avalikustatud mõõdistuste, planeeringute ja munitsipaalmaade infot.
 6. Joonistada kaardile täiendavaid punkte, jooni või alasid ajutiseks kasutamiseks.
 7. Salvestada kaardikuva pildina või url-aadressina. Kaardipildi saatmine e-mailile.
 8. Printida kaardikuva A3, A4 paberile valitud mõõtkavas.
 9. Mõõta vahemaid ja pindalasid.

 

Kastre valla EVALD: https://service.eomap.ee/kastrevald/

 

 

Paberkandjal olevate detailplaneeringute tervikkaustadega on võimalik tutvuda tööpäevadel vallamajas, aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald.

 

Lisaküsimuste korral või detailplaneeringuid puudutava täpsema info saamiseks palume helistada tel 7446521 või edastada-mail kati.kala@kastre.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA
3.04.20

Hinnapakkumuse küsimine detailplaneeringu koostamiseks

 

Kastre Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda hinnapakkumisel teenuse ostmiseks „Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine" vastavalt Planeerimisseadusele, Kastre valla õigusaktidele, riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded", Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011 määrusele nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule", keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" ja muudele asjakohastele õigusaktidele.

 

Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone, seda teenindava taristu, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 12167 m2. Planeeritava ala moodustavad katastriüksused Pihlaka tee 34 (katastritunnus 29101:001:0507, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1360 m2) ja Pihlaka tee 36 (katastritunnus 29101:001:0508, sihtostarve tootmismaa 100%, pindala 10807 m2).

 

 

Detailplaneeringu koostamise hinnapakkumuses palume arvestada järgmise infoga:

 

1.      Detailplaneeringu koostamisel tuleb aluseks võtta asjakohane geoalus, mis ei ole vanem kui kuus (6) kuud;

2.      Kastre Vallavalitsus väljastab lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks vastavalt planeerimisseadusele;

3.      Planeerija kinnitab, et tal on olemas detailplaneeringu koostamise õigus PlanS § 4 ja § 6 punkt 10 tähenduses;

4.      Planeerija koostab planeeringulahenduse ruumilised illustratsioonid;

5.      Planeerija osutab igakülgset abi kirjade koostamisel ja vastamisel kogu detailplaneeringu menetluse jooksul;

6.      riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded" kohaselt;

7.      Planeeringu avalikeks aruteludeks (sh avalik väljapanek) tuleb esitada planeering digitaalselt ja paberkandjal;

8.      Planeerija osaleb ärakuulamisel (kui on vajadus) pärast detailplaneeringu esitamist heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile;

9.      Kehtestamiseks tuleb esitada planeering digitaalselt (USB mälupulgal või CD plaadil) ning paberkandjal kahes (2) eksemplaris;

 1. Menetlusdokumendid komplekteerib ja planeeringu kooskõlastab valitsusasutustega Kastre Vallavalitsus. Koostööd tehnovõrkude valdajatega teeb (sh taotleb tehnilisi tingimusi)  planeerija;
 2. Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksustel kehtib Haaslava Vallavalitsuse 6. detsembri 2007. a korraldusega nr 282 kehtestatud Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuste detailplaneering, mis uue detailplaneeringu kehtestamisel muutub osaliselt kehtetuks. Planeeringu koosseisus tuleb esitada kõnealuse detailplaneeringu kehtetuks muutuva ala joonis;

12.  Kõikides tingimustes lepitakse eraldiseisvalt kokku sõlmitavas lepingus.

 

Pakkumuse koostamisel palume arvestada, et detailplaneeringu kehtestamine oleks tähtajaga 31.12.2020 alates algatamisest.

 

Eduka pakkumuse valimisel on hindamise kriteeriumiks soodsaim pakkumus (madalaim hind).

 

Pakkumus palume esitada e-posti teel aadressile vald@kastre.ee hiljemalt 13. aprilliks 2020.

 

Küsimuste või lisainformatsiooni korral palun pöörduda maaspetsialist Kati Kala poole (kati.kala@kastre.ee, 7446521).
Toimetaja: MART KEERUTAJA