14.10.19
Kastre Vallavalitsus soovib, seoses Haaslava lasteaiahoone ehitusprojekti koostamisega, nihutada kuni 6% ulatuses hoonestusala Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Toominga tee 1, Paju tee 1 ja 2 kinnistute detailplaneeringu lahendusega kavandatud, positsioonil nr 322, planeeritud aadressil Savipaju tee 24.
Kastre Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kastre valla veebilehel alates 14. oktoobrist kuni 28. oktoobrini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul saavad isikud, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid.
Toimetaja: MART KEERUTAJA
19.07.19
Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada
Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav
ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja kü (katastritunnus
18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia
varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige
sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna
suurendamine). Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja kü
sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa
20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete
suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone,
spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on
lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m.
Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse
hooned ning rajatised.
 
Korraldusega on võimalik tutvuda lingilt:
 
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda lingilt: https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q
 
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka tööajal Kastre
Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald).
 
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee ,
7446521.
19.07.19
Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.juuli-14.juuli
2019. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kastre
Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud. Avaliku
väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 18.juulil 2019 Kastre
Vallavalitsuses. Arutelule inimesi ei tulnud. Planeerimisseaduse §138 lõige
2 alusel ei esitata detailplaneeringut Rahandusministeeriumile
heakskiitmiseks, kui detailplaneering on koostatud kooskõlas
üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu
kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud
arvamused on arvesse võetud. Käesoleval juhul on detailplaneering koostatud
kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud
detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust.
18.07.19

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja katastriüksust (katastritunnus 18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa 20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone, spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  01. juuli - 14. juuli 2019. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 14. juuli 2019.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18. juulil 2019 algusega kell 10.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Planeeringu materjalid - https://drive.google.com/open?id=1gnhH2HwkCUR3lJTQUKKrSqw4aStY7JSJ

Detailplaneeringu kehtestamine - https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q

 

 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
16.05.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 14.mail 2019 korraldusega nr 265 algatada Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustavad Südame (registriosa nr 12274350, katastritunnus 29101:001:0165, pindala 20818 m2, sihtotstarve 100%  üldkasutatav maa), Südame puhasti (registriosa nr 12274050, katastritunnus 29101:001:0168, pindala 713 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa), Südame puurkaev (registriosa nr 2587804, katastritunnus 29101:001:0169, pindala 4143 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) ja Kaarli (registriosa nr 4706404, katastritunnus 18501:001:1291, pindala 515 m2, sihtotstarve 100%  tootmismaa) katastriüksused. Ehitisregistri andmetel Südame, Südame puhasti ja  Südame puurkaevu katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad. Kaarli katastriüksusel paikneb üks hoone (ehitisregistri kood 104049941, ehitise nimetus-kuur). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=125162

17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019. a korraldusega nr 229 algatada Aardla külas asuva Angervaksa ja Kadakavälja katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Aardla külas ja hõlmab Angervaksa (katastritunnus 18501:001:1499, pindala on 3,46 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kadakavälja (katastritunnus 18501:001:1067, pindala on 17462 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Kadaka tee (katastritunnus 18501:001:1068, pindala 2574 m2 ja sihtotstarve 100 % transpordimaa). Planeeritava ala pindala kokku on ca 5,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida elamumaale üldplaneeringu järgse elamukvartali lahenduse (s.h tagada kinnistutele liitumise kohaliku vee ettevõtte juures). Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121129

Toimetaja: MART KEERUTAJA
17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. aprillil 2019. a korraldusega nr 214 algatada Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Männi tee 4 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0854) pindala on 4549 m2 ja sihtotstarve 100% tootmismaa. Männi tee 13 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0853) pindala on 7206 m2 ja sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa. Ehitisregistri andmetel Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad, kuigi maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja lisaks on ette nähtud muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121200

Toimetaja: MART KEERUTAJA

Kastre Vallavalitsus otsustas 02. veebruari 2019. a korraldusega nr 187 algatada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Pärnavälja katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:1221, registriosa number 4467904) pindala on 15,13 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Ehitisregistri andmetel paikneb Pärnavälja katastriüksusel 4 hoonet  ja 7 rajatist. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega(eelkõige hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=119731

 

Kastre Vallavalitsus otsustas 22. veebruari 2019. a korraldusega nr 91 algatada Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Kurepalu külas ning hõlmab Mõraoja vkt 7 katastriüksust (katastritunnus 18502:001:0028, sihtotstarve elamumaa 100%). Planeeritava ala pindala on 2544 m2. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõige 1 punkt 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui soovitakse olemasoleva hoone laiendamist üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Avalduse kohaselt kavandatakse planeeringuga olemasoleva hoone (ehitisealuse pinnaga 79 m2) suurendamist kuni 250 m2.
PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Mõraoja vkt 7 jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga ning eelpool kirjutatule tuginedes on põhjendatud detailplaneeringu koostamise algatamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on seada olemasolevale kinnistule ehitusõigus ja arhitektuurinõuded olemasoleva hoone ümberehitamiseks. Samuti vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette nende muutmine. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521. 
 
link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda
https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=114978&o=915&u=-1&o2=-1&hdr=hp&tbs=all