17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019. a korraldusega nr 229 algatada Aardla külas asuva Angervaksa ja Kadakavälja katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Aardla külas ja hõlmab Angervaksa (katastritunnus 18501:001:1499, pindala on 3,46 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kadakavälja (katastritunnus 18501:001:1067, pindala on 17462 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Kadaka tee (katastritunnus 18501:001:1068, pindala 2574 m2 ja sihtotstarve 100 % transpordimaa). Planeeritava ala pindala kokku on ca 5,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida elamumaale üldplaneeringu järgse elamukvartali lahenduse (s.h tagada kinnistutele liitumise kohaliku vee ettevõtte juures). Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121129

Toimetaja: MART KEERUTAJA
17.04.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. aprillil 2019. a korraldusega nr 214 algatada Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Männi tee 4 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0854) pindala on 4549 m2 ja sihtotstarve 100% tootmismaa. Männi tee 13 katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:0853) pindala on 7206 m2 ja sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa. Ehitisregistri andmetel Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad, kuigi maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja lisaks on ette nähtud muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=121200

Toimetaja: MART KEERUTAJA

Kastre Vallavalitsus otsustas 02. veebruari 2019. a korraldusega nr 187 algatada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Pärnavälja katastriüksuse (katastritunnus 18501:001:1221, registriosa number 4467904) pindala on 15,13 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Ehitisregistri andmetel paikneb Pärnavälja katastriüksusel 4 hoonet  ja 7 rajatist. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega(eelkõige hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=119731

 

Kastre Vallavalitsus otsustas 22. veebruari 2019. a korraldusega nr 91 algatada Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Kurepalu külas ning hõlmab Mõraoja vkt 7 katastriüksust (katastritunnus 18502:001:0028, sihtotstarve elamumaa 100%). Planeeritava ala pindala on 2544 m2. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõige 1 punkt 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui soovitakse olemasoleva hoone laiendamist üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Avalduse kohaselt kavandatakse planeeringuga olemasoleva hoone (ehitisealuse pinnaga 79 m2) suurendamist kuni 250 m2.
PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Mõraoja vkt 7 jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga ning eelpool kirjutatule tuginedes on põhjendatud detailplaneeringu koostamise algatamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on seada olemasolevale kinnistule ehitusõigus ja arhitektuurinõuded olemasoleva hoone ümberehitamiseks. Samuti vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette nende muutmine. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521. 
 
link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda
https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=114978&o=915&u=-1&o2=-1&hdr=hp&tbs=all