Haaslava külas asuva Võsu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Punga tee 5 (endise nimega Võsu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

Kastre Vallavalitsus otsustas 13. jaanuari 2022 korraldusega nr 17 kehtestada Haaslava külas asuva Punga tee 5 (endise nimega Võsu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 2,0 hektarit. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Punga tee 5 (endise nimega Võsu) katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale st antud alal on detailplaneeringu koostamise kohutus. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud jagada Punga tee 5 katastriüksus (kt 18501:001:1491) kaheksaks krundiks: krundid nr 1-6 üksikelamute ja nende abihoonete ehitamiseks ning krundid nr 7 ja 8 tänava laiendamiseks (eesmärgiga liita Võsu tee katastriüksusega (kt 18501:001:1491) Punga tee maa-ala laiendamiseks). Ümberkruntimise käigus tehakse ettepanek korrastada ka Võsu tee katastriüksuse piire, liites osa maast (136 m²) planeeritud krundi nr 6 koosseisu. Detailplaneeringuga on lubatud krundile nr 1-5 hoonete suurim lubatud arvuks 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet) ja krundile nr 6 on hoonete arvuks lubatud 4 (1 põhihoone ja 3 abihoonet). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 5 m. Lubatud katusekallete vahemik on 10o-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Kohustuslik ehitusjoon: kruntidel nr 1-5 Punga tee ääres 7 m planeeritud krundipiirist. Kohustuslikul ehitusjoonel peab paiknema elamu (põhihoone) fassaadi põhimaht (vähemalt 50% ulatuses). Detailplaneeringus on Punga tee alale planeeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning igale planeeritud krundile on ette nähtud eraldi vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustikud. Lahendus on seotud varem koostatud Eesti Veeprojekt OÜ tööga nr 2025 Punga elamupiirkonna tehnovõrgud. 1. osa veevarustus ja kanalisatsioon. Krundil nr 6 on olemasolev kogumismahuti. Lokaalne lahendus on lubatud kuniks piirkonnas ehitatakse välja ühisvee ja -kanalisatsioon, seejärel tuleb krundil nr 6 sellega liituda. Varem projekteeritud lahenduse alusel (Punga elamupiirkonna tehnovõrgud. 1. osa veevarustus ja kanalisatsioon (Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr 2025)) on piirkonna tuletõrjeveevarustus kavandatud tuletõrjeveemahuti baasil kombineeritult päästetehnikaga survestatava tuletõrjeveevõrgu ja hüdrantidega. Projektlahendus näeb ette Vee katastriüksusele (kt 18501:001:1010)  paigaldada üks tuletõrjeveemahuti kogumahuga 54 m³, veevõtukaev, tuletõrjeveevärgi survestamiskaev, tuletõrjeveetorustik koos ühe hüdrandiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on projekteeritud võrgustiku osana Punga tee tänava alale kavandatud tuletõrjeveetorustik ning tänava lõppu hüdrant. Kastre Vallavalitsus ja detailplaneeringust huvitatud isik on sõlminud halduslepingu (registreeritud 4. jaanuar 2022 nr 11-5/3 all), millega lepiti kokku detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustused ja kasutamise tingimused. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald). Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

 

 

Punga tee 5 (endise nimega Võsu) katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 14. oktoobri 2021 korraldusega nr 500 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Punga tee 5 (endise nimega Võsu) katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 2,0 hektarit. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud jagada Punga tee 5 katastriüksus (kt 18501:001:1491) kaheksaks krundiks: krundid nr 1-6 üksikelamute ja nende abihoonete ehitamiseks ning krundid nr 7 ja 8 tänava laiendamiseks (eesmärgiga liita Võsu tee katastriüksusega (kt 18501:001:1491) Punga tee maa-ala laiendamiseks). Ümberkruntimise käigus tehakse ettepanek korrastada ka Võsu tee katastriüksuse piire liites osa maast (136 m²) planeeritud krundi nr 6 koosseisu. Detailplaneeringuga on lubatud krundile nr 1-5 hoonete suurim lubatud arvuks 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet) ja krundile nr 6 on hoonete arvuks lubatud 4 (1 põhihoone ja 3 abihoonet). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 5 m. Lubatud katusekallete vahemik on 10o-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Kohustuslik ehitusjoon: kruntidel nr 1-5 Punga tee ääres 7 m planeeritud krundipiirist. Kohustuslikul ehitusjoonel peab paikneme elamu (põhihoone) fassaadi põhimaht (vähemalt 50% ulatuses). Detailplaneeringus on Punga tee alale planeeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning igale planeeritud krundile on ette nähtud eraldi vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustikud. Lahendus on seotud varem koostatud Eesti Veeprojekt OÜ tööga nr 2025 Punga elamupiirkonna tehnovõrgud. 1. osa veevarustus ja kanalisatsioon. Krundil nr 6 on olemasolevalt kogumismahuti. Lokaalne lahendus on lubatud kuniks piirkonnas ehitatakse välja ühisvee ja -kanalisatsioon, seejärel tuleb krundil nr 6 sellega liituda. Varem projekteeritud lahenduse alusel (Punga elamupiirkonna tehnovõrgud. 1. osa veevarustus ja kanalisatsioon (Eesti Veeprojekt OÜ, töö nr 2025)) on piirkonna tuletõrjeveevarustus kavandatud tuletõrjeveemahuti baasil kombineeritult päästetehnikaga survestatava tuletõrjeveevõrgu ja hüdrantidega. Projektlahendus näeb ette Vee katastriüksusele (kt 18501:001:1010)  paigaldada üks tuletõrjeveemahuti kogumahuga 54 m³, veevõtukaev, tuletõrjeveevärgi survestamiskaev, tuletõrjeveetorustik koos ühe hüdrandiga. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on projekteeritud võrgustiku osana Punga tee tänava alale kavandatud tuletõrjeveetorustik ning tänava lõppu hüdrant. Lisaks käesoleva detailplaneeringuala piires seatud kohustustele on planeeringu elluviimisest huvitatud isiku kohustus finantseerida ka väljaspool planeeringuala jääva Punga tee (Võsu tee, kt 18501:001:1491) sõidutee kõvakatte alla viimine. Nimetatud kohustusega kompenseeritakse üldkasutatava maa moodustamata jätmine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  9. november- 23. november 2021. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja elektroonselt endale sobival ajal (materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 9.11.2021). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 24. novembrini 2021. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Kastre Vallavalitsus otsustas 6. veebruaril 2020 korraldusega nr 93 algatada Haaslava külas asuva Võsu katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Võsu katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0181, pindala on 2,0 ha ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood 2885504). Ehitisregistri andmetel paikneb Võsu katastriüksusel üks hoone (ehitiseregistri kood 104002703, ehitisealune pind 139 m2 , kasutamise otstarve üksikelamu). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 2,0 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja  Ametlikes Teadaannetes. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega (sh planeeringuala piir)tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=151142