13.08.19

Kastre valla arengukava aastateks 2019-2026 kinnitamine

Vastu võetud 18.06.2019 nr 75

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7 ning Kastre Vallavolikogu 09. oktoober 2018 määruse nr 58 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 5 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.  Kastre valla arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kastre valla arengukava aastateks 2019–2026 (lisa 1).

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Haaslava Vallavolikogu 01.04.2015 määrus nr 28 „Haaslava valla arengukava 2015-2020 vastuvõtmine";
 2) Mäksa Vallavolikogu 13.10.2014 määrus nr 19 " Mäksa valla muudetud arengukava 2014-2026 kinnitamine";
 3) Võnnu Vallavolikogu 27.10.2016 määrus nr 18 „Võnnu valla arengukava 2025 vastuvõtmine";
 4) Võnnu Vallavolikogu 24.01.2014 määrus nr 2 „Võnnu valla arengukava muutmise algatamine".

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

Lisa Kastre valla arengukava 2019-2026

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/413082019002

Toimetaja: MART KEERUTAJA

Kastre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 materjalid

 

Seletuskiri

Joonised: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Investeeringud

Määrus: Kastre valla ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine

 

 

 

 

12.02.18
Melliste asula soojamajanduse arengukava 2017-2027
Toimetaja: MART KEERUTAJA