Võimalus osaleda puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projektis

10.09.20

Kastre vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmandas taotlusvoorus, mille raames kohandatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja vallaeelarveliste vahendite toel ühe erivajadustega inimese eluruum tema vajadustele vastavaks. Sellest tulenevalt on Kastre valla ühel erivajadustega inimesel võimalik saada toetust oma eluaseme kohandamiseks.

Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusel paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldajate hoolduskoormus ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.

Eluruumide kohandamise abikõlblikud kulud rahastatakse vallaeelarvest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide abikõlblikest kuludest. Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest. Kui kohandamise tööde tegelik maksumus ületab meetme rahastust, peab kohanduse saaja tasuma ülejäänud osa omafinantseeringuna.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti vahetus jm.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Kastre valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada kuni 29.09.2020 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressil vald@kastre.ee või paberkandjal posti teel Kastre vallamaja aadressil Kurepalu, Kastre vald, 62113. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamajas sotsiaalosakonnas või Võnnu teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialistile.

Kohanduste elluviimise periood kestab kolmandas taotlusvoorus kuni 30.09.2022.

Vallavalitsuse sotsiaalosakond menetleb laekunud avaldusi Kastre Vallavolikogu 19.02.2019 määrusega nr 72 projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kastre vallas" kehtestatud korras.

Enne eluaseme kohandamiseks toetuse taotlemist on soovitav tutvuda eluaseme kohandamise projekti tingimustega. Projektiga seotud õigusaktid ja blanketid on leitavad valla kodulehelt.

 

Karmen Vetemäe

sotsiaalosakonna juhataja

 

 

Õigusaktid:

1)      Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002

2)      Määruse seletuskiri https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/tat_2.5.2_sk.pdf

3)      Määruse lisa 1: Meetme tegevuse „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/2201/9002/SOM_m5_lisa.pdf#

4)      Määruse lisa 2: Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/2201/9002/SOM_26022018_m4lisa2.pdf#

5)      Kastre Vallavalikogu 19.02.2019 määrus nr 72 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kastre vallas" toetuse andmise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022019055

 

 

Taotluse blanketid:

1)      Puuetega inimeste eluruumi kohandamise taotlus

2)      Omaniku või kaasomaniku nõusolek

3)      Korteriühistu nõusolek

4)      Juriidilisest isikust omaniku nõusolek

5)      Volikiri

Toimetaja: MART KEERUTAJA