Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Võnnu lasteaia „Värvuke“ direktori ametikoha täitmiseks

10.09.20

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:

 • kõrgharidus;
 • pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • kompetentsid õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Head kandidaati iseloomustab veel:

 • õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • avatus erinevate õppemeetodite kasutamisel, sh digiõpe;
 • hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • valmidus arendada kaasavat haridust;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.

Tööülesanded:

 • asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga;
 • asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;
 • asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine.

Avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ja CV esitada digiallkirjastatult 28. septembriks 2020 e-posti aadressil vald@kastre.ee. Motivatsioonikirjas võiks olla kirjas ka kandideerija visioon lasteaed „Värvuke" juhina.

Kontaktisik: Katrin Nurm, katrin.nurm@kastre.ee, tel. 53043073.