Kastre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tulenevalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi-ÜVVKS) § 4 lõikele 11 korraldab kohalik omavalistus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise. Vastavalt ÜVVKS § 4 lõikele 24 tuleb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava enne kinnitamist kooskõlastada Keskkonnaametiga ja Terviseametiga. Keskkonnaamet andis 10.02.2023 kooskõlastuse nr 14-3/23/974-2. Terviseameti Lõuna talitlus andis 25.01.2023 kooskõlastuse nr 9.2-5/23/285-2.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lg 3 punkti 2, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4, annab Kastre Vallavalitsus korralduse:

  1. Kiita heaks „Kastre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035" eelnõu vastavalt lisale ning suunata see avalikule väljapanekule korralduses punktis 2 nimetatud ajal ja kohas.
  2. Avalikustada Kastre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 01.05.2023- 14.05.2023 Kastre valla kodulehel www.kastre.ee
  3. Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Kastre Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@kastre.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Vallamaja Kurepalu küla Tartumaa, 62113.
  4. Korraldada 17.05.2023 algusega kell 15.00 Kurepalu Priiuse seltsimajas avalik arutelu, juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitati kirjalikke ettepanekuid.
  5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
  6. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse   teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras  Kastre Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Dokumendid: