« Tagasi

Silla maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 10. detsembri 2020 korraldusega nr 703 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mõra külas asuva Silla maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärk on Silla kinnistu jagamine kuni kolmeks eraldiseisvaks katastriüksuseks, määrata planeeritaval maa-alal ehitus- ja maakasutustingimused (sisaldab hoonete suurimat lubatud ehitusalust pinda, hoonete suurimat lubatud arvu ja kõrgust krundil) ning heakorrastuse, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on 6085 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 2 elamumaa krunti (POS 1 pindalaga 3178 m2 ja POS 2 pindalaga 1788 m2) ja  1 avalikult kasutatavaks liiklus- ja üldmaa krunt (POS 3), mis antakse peale kruntide moodustamist üle Kastre vallale. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on POS 1 on 480 m2 ( põhihooned 440 m2  ja abihooned 40 m2 ) ja POS 2 on 280 m2 (millest põhihoone 260 m2 ja abihoone 20 m2) ning hoonete suurim lubatud arv on POS 1 on 4 (2 põhihoonet ja 2 abihoonet) ja POS 2 on 2 (1 põhihoone ja 1 abihoone). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni 5 m ning lubatud katusekalle põhihoonel on 0-15 kraadi ja abihoonetel on katusekalle vaba.  Elamutel on lubatud maapealsete ja osaliselt maa-aluste korruste arv kokku on kolm. Tervikuna maapealseid korruseid on lubatud kaks. Planeeritud POS 1 ja POS 2 kruntide veevarustuseks on Keskkond & Partnerid OÜ on koostanud AS Emajõe Veevärgi tellimusel Aarlapalu, Haaslava, Mõra, Kurepalu ja Kõivuküla külades asuvate asumite ühendamise eelprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (töö nr 043/2018) projekt, mille kohasest on planeeritud AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi torustikust kuni planeeritud kruntideni uued veetorustikud. Planeeritud kruntide POS 1 ja POS 2 reovee ärajuhtimiseks on planeeritud isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik alates planeeritud kruntidest kuni projekteeritud (Keskkond &Partnerid OÜ töö nr 043/2017) AS Emajõe Veevärk isevoolse ühiskanalisatsioonitorustikuni. Reoveepumpla on kavandatud POS 3 krundile. Kruntide POS 1 ja POS 2 küttelahendus on planeeritud lokaalküttena, kütteviisi eraldi ei määrata, kuid võimalikud on nt gaasiküte, päikeseküte, maaküte. Silla kinnistut läbib Adven Eesti AS-le kuuluv A-kategooria maa-alune gaasitorustik, millest on planeeritud ühendus moodustavate kinnistute jaoks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  05. jaanuar- 19. jaanuar 2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses  EVALD alates 05.01.2021.
Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 20. jaanuarini 2021.