Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2. oktoobri 2020 korraldusega nr 566 kehtestada Haaslava külas asuvate Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone, seda teenindava taristu, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 1 sotsiaalmaa krunt (ühiskondlike ehitiste maa), millele rajatakse lasteaed ja seda teenindav taristu. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 2700 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 7 (1 peahoone ja 6 kuni 20 m2 ehitisaluse pinnaga hoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud katusekalle 5-35o,  lubatud korruselisus on 2. Krundi piirile on planeeritud aed, mille maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Krundi veevarustus on lahendatud ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi on ette nähtud juhtida ühiskanalisatsioonitorustikku. Soojavarustus on lahendatud gaasikatlaga. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD  ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).