« Tagasi

Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 2. oktoobri 2020 korraldusega nr 558 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Annuka-Palu katastriüksus (katastritunnus 50101:002:0035, pindala on 12,49 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 209704). Ehitisregistri andmetel Annuka-Palu katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 12,49 hektarit.  Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mäksa valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 3 üksikelamu maa krunti (POS 1-POS 3), 1 transpordimaa krunt (POS 4), 2 maatulundusmaa maatükki (POS 5-POS 6) ja 1 üldkasutatava maa krunti (POS 7), millele rajatakse supluskoht. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on põhihoonel on 228 m2 ja abihoonel 63 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m ning lubatud katusekalle 20-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Veevarustus tagatakse salvkaevude või puurkaevude baasil. Planeeringulahendus näeb ette elamumaa kruntidel lokaalse kanalisatsiooni, kus reovee ärajuhtimine on planeeritud POS 3 krundil eraldi ja POS1-POS 2 kruntidel. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  23. oktoober- 6. november 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 23.10.2020. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 07. novembrini 2020.