« Tagasi

Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 03. detsembri 2020 korraldusega nr 683 kehtestada Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 3 üksikelamu maa krunti (POS 1-POS 3), 1 transpordimaa krunt (POS 4), 2 maatulundusmaa maatükki (POS 5-POS 6) ja 1 üldkasutatava maa krunti (POS 7), millele rajatakse supluskoht. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on põhihoonel on 228 m2 ja abihoonel 63 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m ning lubatud katusekalle 20-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Elamumaa kruntidele (POS 1–POS 3) on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgust läbipaistvat  piirdeaeda. Samuti on POS 1-POS 3 kruntidele kavandatud võimalus isikliku paadisilla rajamiseks (vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 2 ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud veeliiklusrajatisele). Veevarustus tagatakse salvkaevude või puurkaevude baasil. Planeeringulahendus näeb ette elamumaa kruntidel lokaalse kanalisatsiooni, kus reovee ärajuhtimine on planeeritud POS 3 krundil eraldi ja POS1-POS 2 kruntidel ühiselt. On lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid). Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 38 lg 2 järgi on Agali järvele määratud avaliku kasutamise tagamiseks kallasrada 4 meetrit ning üleujutuse korral ajutine kallasrada, mis on 2 meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest. Kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada ja kallasraja sulgemise korral tuleb tagada tõketest läbipääs või läbipääs mujalt oma kinnisasjal. Avalik juurdepääs Agali järvele ja kallasrajale on planeeritud POS 4 ja POS 7 kruntide kaudu, kus Aru teelt on võimalik POS 1 krundi piirini liikumiseks kasutada kavandatud sõiduteed ning seejärel suunduda jalgsi või jalgrattaga POS 7 krundi kaudu supluskoha ja kallasrajani. Agali järve kalda ehituskeeluvööndi laius on 50 m, kalda-alal paikneva metsamaa tõttu laieneb ehituskeeluvööndi piir kuni metsamaa kõlviku piirini. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).