« Tagasi

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada
Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav
ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja kü (katastritunnus
18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia
varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige
sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna
suurendamine). Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja kü
sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa
20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete
suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone,
spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on
lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m.
Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse
hooned ning rajatised.
 
Korraldusega on võimalik tutvuda lingilt:
 
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda lingilt: https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q
 
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka tööajal Kastre
Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald).
 
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee ,
7446521.