« Tagasi

Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 09. juuli 2020 korraldusega nr 403 kehtestada Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Männi tee 4 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0854) ja  Männi tee 13 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0853). Maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Männi tee 13 on hoonestamata, rajatistest paikneb maaüksuse põhjapoolses keskosas maa-alune reoveepuhasti ja reoveepumpla.  Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks ning muuta Männi tee 13 ja Männi tee 15 vahelist piiri. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 kaksikelamu krunti (POS 1, POS 2, POS4 ja  POS 5), 1 üldkasutatava krunti (POS 3), millele rajatakse võrkpalliväljak ja lõkkeplats. Samuti moodustatakse 3 ajutist krunti, millele ehitusõigust ei seata ja millest POS 1a liidetakse Männi tee 65-ga, POS 2a liidetakse POS 2-ga ja POS 3a liidetakse Männi tee 15-ga. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala POS 1, POS 2, POS 4 ja POS 5 on 300 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud katusekalle 20-45o,  lubatud korruselisus on 2. Kruntide POS 1-2 ja POS 4-5 veevarustus on lahendatud Männi teel asuva ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi on ette nähtud juhtida antud kruntidel Männi tee l asuvasse ühiskanalisatsioonitorustikku. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid).

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD  ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.