« Tagasi

Mäksa külas Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 09. juuli 2020 korraldusega nr 404 kehtestada Mäksa külas Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Ürgorgu tn 1 (50102:001:0070), Ürgorgu tn 2 (50102:001:0071), Ürgorgu tn 3 (50102:001:0072), Ürgorgu tn 5 (50102:001:0074), Ürgorgu tn 7 (50102:001:0076), Ürgorgu tn 12 (50102:001:0096) ja Ürgoru tn 14 (50102:001:0080) kinnistut Mäksa ja Veskimäe külas Kastre vallas Tartu maakonnas. Planeeritava ala pindala on ~2,85 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritaval maa-alal ehitusõiguse ja maakasutustingimuste määramine ning krundi juurdepääsu, heakorrastuse ja tehnovõrkude varustamise lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt määratakse Ürgoru tn 1, 2, 3 4, 5, 7, 12 ja 14 maaüksustel hoonete suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks 350 m2, hoonete suurim lubatud arv on 3, põhihoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 9 m, abihoonel lubatud maksimaalne kõrgus on 7 m. Maksimaalne korruste arv põhihoonel on 2 ja abihoonel 1 ning lisaks on Ürgoru tn 12 ja Ürgoru tn 14 lubatud põhihoonele rajada ka 1 maa-alune korrus, kuid selleks tuleb neil ehitusprojekti koosseisus esitada ehitusgeoloogilise uuringu andmed. Lubatud katusekallete vahemik on 0-10o ja 20-45o (ühesuguse katusekaldega hooned grupeerida lähestikku).  Kruntidel on olemas elektrivarustus. Vett saadakse Iltsi vee kinnistul (50102:001:0065, tootmismaa) asuvast veehaardest. Reovesi juhtakse Reovee puhasti kinnistul (50102:001:0083, tootmismaa) asuvasse reoveepuhastisse. Kinnistutel olemasolevates hoonetes on kasutusel lokaalne küte, elektriküte ning ahjud. Uute hoonete puhul lahendatakse soojavarustus lokaalselt. Juurdepääs kruntidele toimub Kaia ja Maia maaüksuste detailplaneeringuga planeeritud juurdepääsuteelt (Ürgoru tänav, 50102:001:0081, transpordimaa). Ürgoru tänava liikluskorraldust detailplaneeringuga ei muudeta. Ürgoru tn 3 ja Ürgoru tn 5 kruntidele sissesõidu täpsem asukoht antakse hoone projektiga.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.