« Tagasi

Kultuuri-, spordi- ja vabaajategevuste toetustaotluste esitamise tähtaeg on 20. augustil

28. augusti 2018 määrusega nr. 50 võttis Kastre Vallavolikogu vastu määruse, mis reguleerib muu hulgas Kastre vallas asuvate või tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste, seltsingute ja eraisikute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimusi ja korda.

Eristatakse nelja tüüpi toetusi:

1) Tegevustoetus – toetus avalikkusele suunatud vabaühendusele oma valdkonna edendamiseks. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks. Tegevustoetust ei saa taotleda eraisikud. Tegevustoetuse saamiseks esitatakse taotlused perioodi jaanuar-aprill kohta eelmise kalendriaasta 20. oktoobriks, perioodi mai-august kohta jooksva kalendriaasta 20. märtsiks ja perioodi september-detsember kohta jooksva kalendriaasta 20. augustiks; terveks aastaks 20. oktoobriks.

2) Sündmustoetus – Sündmuse korraldamiseks mõeldud toetus. Sündmusetoetuse saamiseks esitatakse taotlused perioodi jaanuar-aprill kohta eelmise kalendriaasta 20. oktoobriks, perioodi mai-august kohta jooksva kalendriaasta 20. märtsiks ja perioodi september-detsember kohta jooksva kalendriaasta 20. augustiks; terveks aastaks 20. oktoobriks.

3) Projektitoetus – Projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks mõeldud toetus. Projektitoetuse saamiseks esitatakse taotlused hiljemalt 10 tööpäeva enne taotletava projekti esitamise tähtaega

4) Ühekordne toetus – Ühekordse sündmuse toetus kuni 100 euro ulatuses. Ühekordse toetuse saamiseks esitatakse taotlus hiljemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva. Toetust ei maksta ehitus- ja renoveerimistöödega seotud tegevusteks.

Vastavalt määrusele esitab taotleja toetuse saamiseks vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt vormikohase taotluse, millele on lisatud taotluse esmakordsel esitamisel väljavõte põhikirjast ning mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingu lepingu koopia, eraisiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia. Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt vallavalitsuse e-posti aadressile vald@kastre.ee või paberkandjal ühes eksemplaris vallavalitsuse kantseleisse. Toetuse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, mille alusel sõlmib vallavalitsus tegevus-, sündmuse- või projektitoetuse eraldamise korral ühe kuu jooksul taotlejaga lepingu. Toetuse saaja kohustub esitama vallavalitsusele sündmustoetuse, tegevustoetuse või projektitoetuse aruande hiljemalt 2 kuud pärast toetatud tegevuse lõppemist. Taotlus- ja aruandevormid on saadaval Kastre valla kodulehel http://www.kastre.ee/taotlusvormid-ja-korrad.

 

 

Rasmus Toompere

kultuuri- ja teabespetsialist