« Tagasi

Koroonaviiruse tõkestamist toetavate meetmete rakendamine Kastre vallas

ERAKORRALISE ISTUNGI PROTOKOLL                                                                                                                 

Väljavõte

 

Kurepalu                                                                                                 13. märts 2020 nr 11

 

Algus kell 09:00 ja lõpp 09.30

 

Juhatas vallavanem Priit Lomp ja protokollis vallasekretär Annika Pajumaa-Murov

Võtsid osa: vallavalitsuse liikmed Tõnu Muru, Karmen Vetemäe, Mart Keerutaja ja Eve Jaanus (digitaalne)

Puudusid: -

Kutsutud: kultuuri- ja teabespetsialist Rasmus Toompere ja haridusspetsialist Katrin Nurm

 

Vallavanem kandis ette päevakorraprojekti.

Päevakorraprojekt:

 

1. Koroonaviiruse tõkestamist toetavate meetmete rakendamine Kastre vallas

Kuulati vallavanem Priit Lombi ettekannet.

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis kehtestas Vabariigi Valitsus eriolukorra. Inimestel tuleks arvestada teatud muutustega riigijuhtimises ja igapäevaelus.

Tulenevalt eeltoodust teeb Kastre Vallavalitsus

PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 2:

1) sulgeda alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 kõik Kastre valla koolid, lasteaiad, noortekeskused, päevakeskused, raamatukogud ja postipunktid;

2) perioodi eest, mil Kastre valla lasteaiad on suletud, saavad lapse vanemad, lapse eestkostjad või lapse hooldajad põhjendatud vajadusel taotleda neile mujal osutatud lapsehoiuteenuse hüvitamist. Hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt. Hüvitatakse lapsevanema kohatasu osas, mis ületab Kastre valla lasteaedade kohatasu maksumust.

3) alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 vallavalitsuse ametiasutuses klienditeenindust ei toimu. Kodanike teenindamine toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal esitatavad avaldused on võimalik jätta vallavalitsuse postkasti;

4) sulgeda SA Hooldekodu Härmalõng külastajatele;

5) protokolliline otsus teha teatavaks ja täitmiseks kõigile hallatavatele asutustele.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Priit Lomp                                                                 /allkirjastatud digitaalselt/

Vallavanem                                                                Annika Pajumaa-Murov

                                                                                  protokollija