Kopra katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 31. oktoobri 2019 korraldusega nr 591 algatada Kurepalu külas asuva Kopra katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringualaks on Kopra katastriüksus (katastritunnus 18502:001:0076, pindala on 8896 m2 ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 3653304) ja osaliselt Kurepesa katastriüksus (katastritunnus 18502:001:0075, pindala on  8885 m2 ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood 1486604). Ehitisregistri andmetel paikneb Kopra katastriüksusel üks hoone (ehitisregistri kood 120585708, ehitise nimetus-abihoone). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringuid algatades puudub. Korralduste ja korralduste lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. 

Korraldusega on võimalik tutvuda lingilt: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=140477

Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.